Nadzorni svet se je seznanil z rezultati poslovanja v prvem polletju 2023

Ljubljana, 24. avgust 2023 - Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana, se je na 38. seji seznanil s Poročilom o poslovanju skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana, v prvih šestih mesecih leta 2023. Po poslovno izredno zahtevnem letu 2022 je skupina Petrol v prvem polletju 2023 zabeležila rezultate, skladne z letnim načrtom. Na poslovanje še vedno vpliva regulacija cen goriv in energentov. Ne glede na to skupina Petrol še naprej sledi strateškim usmeritvam trajnostnega razvoja in je v prvem polletju letos kot ena prvih slovenskih borznih družb pridobila bonitetno oceno ESG.

Poslovne razmere še naprej v znamenju regulacije

V prvi polovici leta 2023 smo ob stabilnejših razmerah na energetskem trgu v primerjavi z lanskim letom priča skromni gospodarski rasti in postopnemu zmanjševanju inflacijskih pritiskov. Še vedno na poslovne razmere vpliva negotovost glede vojne v Ukrajini, na poslovanje skupine Petrol pa tudi regulacija cen goriv in energentov na ključnih trgih v skupini, kot sta Slovenija in Hrvaška.

Pogoji poslovanja so sicer letos precej drugačni kot v enakem obdobju lanskega leta. Medtem ko so bile v precejšnjem delu prvega polletja 2022 prodajne cene nekaterih naftnih derivatov določene celo nižje od nabavnih cen, je letos regulacija zmernejša in nam v Sloveniji omogoča pokrivanje stroškov, v juniju 2023 pa je regulativo omilila tudi Hrvaška.

Cene električne energije in zemeljskega plina so se v Sloveniji in na Hrvaškem v prvih šestih mesecih leta 2022 oblikovale prosto po pogojih trga, medtem ko so v letošnjem prvem polletju regulirane.

Poslovni rezultati skladni z načrtom

"Poslovni rezultati skupine Petrol v prvem polletju letošnjega leta so v okviru načrtovanih. Zadovoljni smo s poslovanjem na področju energetske tranzicije, predvsem so spodbudni rezultati pri prodaji energetskih rešitev in pri proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov. Z energetsko tranzicijo želimo biti podpora državi, gospodinjstvom in gospodarstvu pri izvajanju zelenega prehoda, ne le v Sloveniji, ampak tudi v regiji JV Evrope. Med letošnjimi prioritetnimi razvojnimi projekti velja izpostaviti intenziven proces prenove naše prodajne mreže v smeri razvoja nove generacije prodajnih mest”, poslovanje komentira Nada Drobne Popović, predsednica uprave družbe Petrol d.d., Ljubljana. 

V skupini Petrol smo v prvih šestih mesecih leta 2023 realizirali prihodke od prodaje v višini 3,4 mrd EUR, kar je 17 odstotkov manj kot v enakem obdobju leta 2022, in sicer zaradi nižjih cen energentov kot v enakem obdobju lani ter zaradi nižjega obsega trgovanja z električno energijo in zemeljskim plinom kot v enakem obdobju lani.

V skupini Petrol smo v prvih šestih mesecih leta 2023 prodali 1.858,6 tisoč ton goriv in derivatov, kar je en odstotek manj kot v enakem obdobju leta 2022. Padec prodaje je posledica regulacije cene naftnih derivatov v lanskem letu, ko so bile cene naftnih derivatov v večini obdobja nižje kot v sosednjih državah, kar je takrat povečalo prodajo. Poleg tega so si kupci v začetku leta 2022 zaradi negotovih razmer na naftnem trgu ustvarjali zaloge. S prodajo trgovskega blaga in storitev smo v prvih šestih mesecih leta 2023 ustvarili 262,6 mio EUR prihodkov, kar je 10 odstotkov več kot v enakem obdobju lanskega leta. V prvih šestih mesecih leta 2023 smo prodali tudi 8,2 TWh zemeljskega plina, 5,1 TWh elektrike in 80,6 tisoč MWh toplotne energije.

Prilagojeni kosmati poslovni izid je v obravnavanem obdobju znašal 264,7 mio EUR, kar je 8 odstotkov več kot v prvih šestih mesecih leta 2022.

Stroški iz poslovanja so v prvih šestih mesecih 2023 znašali 275,1 mio EUR, kar je 39,2 mio EUR oziroma 17 odstotkov več kot v enakem obdobju leta 2022. Stroški so se povečali predvsem na račun višjih cen energentov kot v enakem obdobju lani in višjih stroškov dela. Slednji so se povečali predvsem zaradi visoke inflacije.  

V prvih šestih mesecih leta 2023 je EBITDA skupine Petrol znašal 116,3 mio EUR, kar je 67,8 mio EUR več kot v prvih šestih mesecih 2022. Največjo rast EBITDA v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta beležimo na segmentu prodaje goriv in derivatov kot posledico milejše regulacije cen nekaterih naftnih derivatov. Dobre rezultate je skupina dosegla tudi na področju energetske tranzicije; rezultate smo izboljšali predvsem pri prodaji energetskih rešitev in pri proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov. Slabši rezultat smo dosegli pri trgovanju in prodaji zemeljskega plina, predvsem zaradi regulacije cen na hrvaškem trgu. V strukturi EBITDA 47,2 odstotka izhaja iz produktne skupine Energija in rešitve, 28,4 odstotka iz skupine Goriva in derivati, 23,1 odstotka iz Trgovskega blaga in storitev in 1,3 odstotka iz ostalih dejavnosti.

Čisti poslovni izid, realiziran v prvih šestih mesecih leta 2023, je znašal 52,8 mio EUR, medtem ko je bila lani v enakem obdobju realizirana izguba v višini 1,3 mio EUR.

Naložbe in projekti v podporo digitalizaciji in zelenemu prehodu

V prvih šestih mesecih leta 2023 smo za naložbe v osnovna sredstva in dolgoročne finančne naložbe namenili 36,2 mio EUR. Energetski tranziciji je bilo v prvih šestih mesecih leta 2023 namenjenih 36,8 odstotka naložb.

V skupini Petrol nadaljujemo s projektom digitalizacije oskrbne verige Oil&Gas E2E, katerega namen je optimizacija logistike. Prav tako ostajajo naše naložbe osredotočene na proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov. Projekt izgradnje ene največjih sončnih elektrarn v regiji, v sklopu treh lokacij, ki obkrožajo naš vetrni park Ljubač (Suknovci, Vrbnik in Pliskovo na Hrvaškem) s skupno močjo 22 MW, je v zaključni fazi izvedbe priključkov, ki bodo omogočili priklop elektrarn na omrežje in zagon. Nadaljujemo z razvojem projekta vetrne elektrarne Dazlina na Hrvaškem. V okviru projekta Petrol Green je v teku izvedba postavitve sončnih elektrarn na 46 lokacijah v prvi fazi projekta. Druga in tretja faza na skupno 41 lokacijah sta v fazi podpisa pogodb z izvajalci. Vzporedno potekajo aktivnosti pridobivanja dokumentacije in potrebnih dovoljenj za naslednjo fazo projekta v Sloveniji in širitev na Hrvaško.

Petrol v okviru strateške prenove prodajne mreže zaključuje investicije v deset prodajnih mest na Hrvaškem (tri v Istri, štiri v Dalmaciji in tri v okolici Zagreba). Prenovljena prodajna mesta zdaj odražajo Petrolovo blagovno znamko. Med njimi so bila celovite rekonstrukcije deležna tri prodajna mesta v okolici Zagreba (Desinec sever, Sveta Helena vzhod in Sveta Helena zahod).

V Sloveniji se je 17. julija letos začela popolna rekonstrukcija dveh prodajnih mest na južni ljubljanski obvoznici (Barje jug in Barje sever), ki naj bi bila končana do konca leta 2023. Začetek del za Petrol predstavlja zelo pomemben mejnik na področju razvoja nove generacije prodajnih mest.

Pridobljena ESG ocena

V skupini Petrol nadaljujemo izvajanje trajnostne strategije v smeri nizkoogljične družbe z upoštevanjem krožnega gospodarstva v partnerstvu z zaposlenimi in družbenim okoljem.

Petrol d.d., Ljubljana, je ena prvih slovenskih borznih družb, ki je pridobila bonitetno oceno ESG (okoljskih, družbenih in upravljavskih standardov). Mednarodna bonitetna hiša S&P Global Ratings je družbi Petrol d.d., Ljubljana, junija 2023 podelila oceno ESG 56 z ustrezno pripravljenostjo, kar je nad povprečno oceno svetovnega naftnega in plinskega sektorja, tj. 54 (vir: Sustainable Finance Newsletter, avgust 2023). To je pomemben korak v zavezanosti Petrola k okoljski, družbeni in upravljavski odgovornosti. Več informacij o oceni ESG družba objavlja v ločeni objavi.

Vpliv poplav na Petrolovo poslovanje in podpora prizadetim

V družbi Petrol d.d., Ljubljana se zavedamo resnosti posledic avgustovskih poplav v Sloveniji, zaradi katerih smo žal morali zapreti tudi nekatera naša prodajna mesta. Do objave poročila  ostajajo zaprta tri - Nazarje, Otiški vrh in Žerjav in prizadevamo si, da bi jih čim prej odprli. Zaradi poškodb na plinovodu je motena tudi oskrba s toploto in z zemeljskim plinom, in sicer za del gospodinjstev v občinah Mežica, Črna na Koroškem in Prevalje. Aktivnosti za odpravo posledic v času izdaje tega poročila še potekajo in ni možno oceniti, kdaj bo sanacija zaključena in dobava spet mogoča. Prav tako do objave poročila še ni pripravljena ocena škode na Petrolovih objektih in infrastrukturi.

V skupini Petrol smo se v okviru solidarnostne pomoči v prvi vrsti osredotočili na svoje zaposlene, ki jih je ujma najbolj prizadela. Družba jim pomaga tako finančno kot z drugimi ukrepi.

Naše temeljno poslanstvo ni le oskrba z energenti, ampak tudi zagotavljanje podpore tistim, ki nas najbolj potrebujejo. V težkih časih stojimo ob strani tudi svojim odjemalcem, zato smo sprejeli pobudo Ministrstva za okolje, podnebje in energijo in svojim gospodinjskim odjemalcem na najbolj prizadetih območjih do konca letošnjega leta omogočili plačilo električne energije po ceni 1 EUR/MWh.

Mnenje nadzornega sveta

Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana, meni, da so rezultati, doseženi v prvem poletju leta 2023 dobri in odražajo uspešno prilagajanje zahtevnim tržnim razmeram. Poudarjena zavezanost k trajnostni rasti in energetski tranziciji, skupaj z zaščito dolgoročnih interesov skupine, kaže na zanesljivost in trdno usmerjenost skupine Petrol v prihodnost. 

* * *
Prejšnja Naslednja

Kontakt

mag. Barbara Jama Živalič