Skupina Geoplin

Osnovna dejavnost skupine je opravljanje energetske dejavnosti dobave, trgovanja, zastopanja in posredovanja na trgu z zemeljskim plinom.

Osnovni podatki

Odgovorna oseba

Simon Urbancl (direktor matične družbe)

Osnovne dejavnosti matične družbe so dobava, trgovanje, zastopanje in posredovanje na trgu z zemeljskim plinom. Oskrbo zagotavlja z ustreznimi in razpršenimi nabavnimi viri ter transportnimi in skladiščnimi zmogljivostmi. Skupino Geoplin tvorijo matična družba Geoplin d.o.o. Ljubljana in odvisni družbi Geoplin d.o.o. Zagreb in Zagorski metalac d.o.o., ki je v 25-odstotni lasti matične družbe. V letu 2023 je bila družba osredotočena predvsem na izvajanje in razvoj osnovne dejavnosti trženja in trgovanja z zemeljskim plinom prek razvoja trgovalne infrastrukture za podporo optimizaciji nabavno-prodajnega portfelja in podporo širjenju dejavnosti na nove trge. Nadaljevala je razvoj in trženje energetskih storitev ter projekte učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije.

V letu 2023 je skupina Geoplin prodala 14,5 TWh zemeljskega plina in ustvarila prihodke iz pogodb s kupci v višini 1.010,3 mio EUR. Skupina je realizirala poslovni izid iz poslovanja v višini 12,6 mio EUR. Čisti poslovni izid skupine Geoplin je v letu 2023 znašal 2,7 mio EUR. Čisti poslovni izid, ki pripada družbi Petrol d.d., Ljubljana, je znašal 2,0 mio EUR. Kapital skupine Geoplin je 31. decembra 2023 znašal 117,5 mio EUR.

Kontakt

GEOPLIN d.o.o. Ljubljana

Cesta Ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana