Skupina Geoplin

Osnovna dejavnost družbe je opravljanje energetske dejavnosti dobave, trgovanja, zastopanja in posredovanja na trgu z zemeljskim plinom.

Osnovni podatki

Odgovorna oseba

Matija Bitenc

Dejavnost družbe

Od  leta  1978  družba  opravlja  energetske  dejavnosti  dobave,  trgovanja,  zastopanja  in posredovanja na trgu z zemeljskim plinom, kar je osnovna dejavnost družbe. Posluje tudi na tujih  trgih  na  področju  dobave  zemeljskega  plina  in  nudenja  storitev.  Zanesljivo  oskrbo zagotavlja  z  ustreznimi  in  razpršenimi  nabavnimi  viri  ter  transportnimi  in  skladiščnimi zmogljivostmi.  Skupino  Geoplin  tvorijo  matična  družba  Geoplin d.o.o. Ljubljana in  odvisne družbe: Geoplin d.o.o. v Zagrebu, Geoplin d.o.o. Beograd in družba Geocom d.o.o., ki so v 100-odstotni lasti matične družbe, ter družba Zagorski metalac d.o.o., ki je v 25-odstotni lasti matične  družbe.  V  letu  2022  je  bila  družba  osredotočena  predvsem  na  izvajanje  in  razvoj osnovne  dejavnosti  trženja  in  trgovanja  z  zemeljskim  plinom  prek  razvoja  trgovalne infrastrukture  za  podporo  optimizaciji  nabavno-prodajnega  portfelja  in  podporo  širjenju dejavnosti  na  nove  trge.  Nadaljevala  je  razvoj  in  trženje  energetskih  storitev  ter  projekte učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije.  
 
V letu 2022 je skupina Geoplin prodala 19,4 TWh zemeljskega plina in ustvarila prihodke od prodaje v višini 1.350,2 mio EUR. Čisti poslovni izid skupine Geoplin je v letu 2022 znašal   -28,3 mio EUR. Čisti poslovni izid, ki pripada družbi Petrol d.d., Ljubljana, je znašal -21,1 mio EUR. Kapital skupine Geoplin je 31. decembra 2022 znašal 113,7 mio EUR.

Kontakt

GEOPLIN d.o.o. Ljubljana

Cesta Ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana