Skupina Geoplin

Osnovna dejavnost družbe je opravljanje energetske dejavnosti dobave, trgovanja, zastopanja in posredovanja na trgu z zemeljskim plinom.

Osnovni podatki

Odgovorna oseba

Vanja Lombar (od 01.02.2022 dalje)

Dejavnost družbe

Od sredine leta 1978 družba opravlja energetske dejavnosti dobave, trgovanja, zastopanja in posredovanja na trgu z zemeljskim plinom, kar je osnovna dejavnost družbe. Posluje tudi na tujih trgih na področju dobave zemeljskega plina in nudenja storitev. Zanesljivo oskrbo zagotavlja z ustreznimi in razpršenimi nabavnimi viri ter transportnimi in skladiščnimi zmogljivostmi. Skupino Geoplin tvorijo matična družba Geoplin d.o.o. Ljubljana in odvisne družbe: Geoplin d.o.o. v Zagrebu, Geoplin d.o.o. Beograd in družba Geocom d.o.o., ki so v 100-odstotni lasti matične družbe, ter družba Zagorski metalac d.o.o., ki je v 25-odstotni lasti matične družbe. V letu 2021 je bila družba osredotočena predvsem na izvajanje in razvoj osnovne dejavnosti trženja in trgovanja z zemeljskim plinom prek razvoja trgovalne infrastrukture za podporo optimizaciji nabavno-prodajnega portfelja in podporo širjenju dejavnosti na nove trge. Nadaljevala je razvoj in trženje energetskih storitev ter projekte učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije. V letu 2021 je skupina Geoplin prodala 35,5 TWh zemeljskega plina in ustvarila prihodke od prodaje v višini 753,2 mio EUR. Čisti poslovni izid skupine Geoplin je v letu 2021 znašal 18,0 mio EUR. Čisti poslovni izid, ki pripada družbi Petrol d.d., Ljubljana, je znašal 13,4 mio EUR. 

Kapital skupine Geoplin je 31. decembra 2021 znašal 159,1 mio EUR.

Kontakt

GEOPLIN d.o.o. Ljubljana

Cesta Ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana