Zagorski metalac d.o.o.

Družba Zagorski Metalac d.o.o. se ukvarja z distribucijo in osrkbo z zemeljskim plinom, vzdrževanjem, prijektiranjem in izgradnjo distribucijskega plinovoda.

Osnovni podatki

Odgovorna oseba

Zdravko Čulig

Dejavnost družbe

Dejavnost družbe je distribucija in oskrba z zemeljskim plinom ter vzdrževanje, projektiranje in gradnja  distribucijskega  plinovoda.  Družba  Zagorski  metalac  d.o.o.  izvaja  distribucijo zemeljskega  plina  na  območju  Zagrebške  županije  in  na  območju  Krapinsko-zagorske županije. Po razvejanem distribucijskem plinskem omrežju družba oskrbuje 17.800 končnih odjemalcev.  
 
V letu 2022 je družba Zagorski metalac d.o.o. prodala 198,1 mio kWh zemeljskega plina in distribuirala 248,6 mio kWh zemeljskega plina. V letu 2022 je ustvarila prihodke od prodaje v višini 11,1 mio EUR. Čisti poslovni izid družbe je v letu 2022 znašal -264,0 tisoč EUR. Kapital družbe je 31. decembra 2022 znašal 8,8 mio EUR. 

Kontakt

Zagorski Metalac d.o.o.

Celine 2, 49210 Zabok