Zagorski Metalac d.o.o.

Družba Zagorski Metalac d.o.o. se ukvarja z distribucijo in osrkbo z zemeljskim plinom, vzdrževanjem, prijektiranjem in izgradnjo distribucijskega plinovoda.

Osnovni podatki

Odgovorna oseba

Vladimir Sabo (od 2. oktobra 2020), Željko Bjelan (do 2. oktobra 2020)

Dejavnost družbe

Dejavnost družbe je distribucija in oskrba z zemeljskim plinom ter vzdrževanje, projektiranje in gradnja distribucijskega plinovoda. Družba Zagorski metalac d.o.o., izvaja distribucijo zemeljskega plina na območju Zagrebške županije in na območju Krapinsko-zagorske županije. Po razvejanem distribucijskem plinskim omrežjem (cca 830 km) družba oskrbuje več kot 17.000 končnih odjemalcev. V letu 2020 je družba Zagorski metalac d.o.o., prodala 174,0 tisoč KWh zemeljskega plina in distribuirala 243,8 tisoč KWh zemeljskega plina. V letu 2020 je ustvarila prihodke od prodaje v višini 6,9 mio EUR. Čisti poslovni izid družbe je v letu 2020 znašal 718,7 tisoč EUR.

Kapital družbe je 31. decembra 2020 znašal 8,7 mio EUR.

Kontakt

Zagorski Metalac d.o.o.

Celine 2, 49210 Zabok