Zagorski Metalac d.o.o.

Družba Zagorski Metalac d.o.o. se ukvarja z distribucijo in osrkbo z zemeljskim plinom, vzdrževanjem, prijektiranjem in izgradnjo distribucijskega plinovoda.

Osnovni podatki

Odgovorna oseba

Željko Bjelan

Dejavnost družbe

Dejavnost družbe je distribucija in oskrba z zemeljskim plinom ter vzdrževanje, projektiranje in izgradnja distribucijskega plinovoda. Družba Zagorski metalac d.o.o. izvaja distribucijo zemeljskega plina na območju Zagrebačke županije ter na območju Krapinsko-zagorske županije. Po razvejanem distribucijskem plinskim omrežjem (cca. 830 km) družba oskrbuje več kot 17.000 končnih odjemalcev. V letu 2019 je družba Zagorski metalac d.o.o. prodala 176,5 tisoč KWh zemeljskega plina. V letu 2019 je ustvarila prihodke od prodaje v višini 7,3 mio EUR. Čisti poslovni izid družbe je v letu 2019 znašal 965,3 tisoč EUR.

Kapital družbe je 31. decembra 2019 znašal 8,1 mio EUR.

Kontakt

Zagorski Metalac d.o.o.

Celine 2, 49210 Zabok