Zagorski metalac d.o.o.

Družba Zagorski Metalac d.o.o. se ukvarja z distribucijo in osrkbo z zemeljskim plinom, vzdrževanjem, prijektiranjem in izgradnjo distribucijskega plinovoda.

Osnovni podatki

Odgovorna oseba

Vladimir Sabo (od 2. oktobra 2020)

Dejavnost družbe

Dejavnost družbe je distribucija in oskrba z zemeljskim plinom ter vzdrževanje, projektiranje in gradnja distribucijskega plinovoda. Družba Zagorski metalac d.o.o. izvaja distribucijo zemeljskega plina na območju Zagrebške županije in na območju Krapinsko-zagorske županije. Po razvejanem distribucijskem plinskem omrežju družba oskrbuje 17.800 končnih odjemalcev. V letu 2021 je družba Zagorski metalac d.o.o. prodala 206,9 tisoč kWh zemeljskega plina in distribuirala 281,1 tisoč kWh zemeljskega plina. V letu 2021 je ustvarila prihodke od prodaje v višini 8,0 mio EUR. Čisti poslovni izid družbe je v letu 2021 znašal 382,0 tisoč EUR. 

Kapital družbe je 31. decembra 2021 znašal 9,1 mio EUR.

Kontakt

Zagorski Metalac d.o.o.

Celine 2, 49210 Zabok