Zagorski metalac d.o.o.

Družba Zagorski Metalac d.o.o. se ukvarja z distribucijo in osrkbo z zemeljskim plinom, vzdrževanjem, prijektiranjem in izgradnjo distribucijskega plinovoda.

Osnovni podatki

Odgovorna oseba

Zdravko Čulig (direktor), Aleš Gruden (prokurist)

Dejavnost družbe

Dejavnosti družbe so distribucija in oskrba z zemeljskim plinom ter vzdrževanje, projektiranje in gradnja distribucijskega plinovoda. Družba izvaja distribucijo zemeljskega plina na območju Zagrebške  županije  in  na  območju  Krapinsko-zagorske  županije.  Po  razvejanem distribucijskem  plinskem  omrežju  je  družba  konec  leta  2023  oskrbovala  23.385  končnih odjemalcev.   

V letu 2023 je družba Zagorski metalac d.o.o. prodala 232,3 mio KWh zemeljskega plina in distribuirala 261,7 mio KWh zemeljskega plina. V letu 2023 je ustvarila prihodke iz pogodb s kupci v višini 14,3 mio EUR. Čisti poslovni izid družbe je v letu 2023 znašal –5,6 tisoč EUR. Kapital družbe je 31. decembra 2023 znašal 8,8 mio EUR.

Kontakt

Zagorski Metalac d.o.o.

Celine 2, 49210 Zabok