Energenti

Celovita oskrba z energenti na poti v nizkoogljično družbo je strateški cilj skupine Petrol. Trgujemo z nafto, zemeljskim plinom, toploto, elektriko in alternativnimi gorivi. Alternativna goriva uvajamo proaktivno.

Največji segment prodaje so proizvodi iz nafte. V letu 2018 smo prodali 3,5 mio ton proizvodov iz nafte, kar je 4 odstotke več kot v letu 2017. Od tega smo v Sloveniji ustvarili 50 odstotkov prodaje, na trgih EU 28 odstotkov in na trgih JV Evrope 22 odstotkov.

Uredba o obnovljivih virih energije v prometu nalaga ponudnikom goriv na trgu postopno nadomeščanje naftnih goriv z ustreznimi alternativnimi gorivi. Gre za goriva, ki so delno ali v celoti pridobljena iz obnovljivih virov in so s stališča emisij prijaznejša do okolja. Svojo obveznost je Petrol v letih 2017–2018 izpolnjeval skoraj izključno z domešavanjem biogoriv k fosilnim gorivom.
Z Uredbo OVE sta bila za leti 2017 in 2018 predpisana 6,2% oziroma 2018 pa 7% delež biogoriv. V letu 2017 smo v Petrolu dosegli delež biogoriv približno en odstotek (energijsko), v letu 2018 pa 3,2 odstotka. Pretežni del je bil dosežen z dodajanjem biodizla dizelskemu gorivu, v manjši meri pa so bili na trg plasirani tudi motorni bencini z dodatkom bioetanola (v obliki BioETBE).

Utekočinjen naftni plin (UNP) sodi med najkakovostnejša in najčistejša fosilna goriva. Prodaja UNP postaja v skupini Petrol čedalje pomembnejša dejavnost, saj se vzpostavlja regionalna infrastruktura, ki je osnova za prisotnost v širši regiji JV Evrope. V skupini Petrol delujemo na področjih oskrbe z UNP ter gradnje in upravljanja omrežij za distribucijo UNP. V letu 2018 smo prodali 157,6 tisoč ton UNP, kar je 4 odstotke več kot v letu 2017. V Sloveniji upravljamo s 6 koncesijami za oskrbo z UNP. 

Zemeljski plin je zelo primeren energent za zagotavljanje zanesljive energetske oskrbe in nizkoogljičnega energetskega sistema. Skupina Petrol ima po vključitvi družbe Geoplin d.o.o. na maloprodajnem trgu zemeljskega plina v Sloveniji okrog 53-odstotni tržni delež. Poraba zemeljskega plina se zadnja tri leta rahlo povečuje, narašča tudi število uporabnikov. V letu 2018 smo v skupini Petrol prodali 19,9 TWh zemeljskega plina.

Povpraševanje po električni energiji raste. Skupina Petrol ima na maloprodajnem trgu električne energije v Sloveniji okrog 10-odstotni tržni delež. Končnim odjemalcem smo v letu 2018 dobavljali električno energijo več kot 54 tisoč gospodinjskim odjemalcem. Za dobavo električne energije poslovnim odjemalcem je ponudba segmentirana in prilagojena z osredotočenostjo na potrebe odjemalcev. V skupini Petrol smo v letu 2018 skupaj prodali 20,3 TWh električne energije, od tega 1,2 TWh končnim odjemalcem.
V letu 2018 smo Elesu nudili možnost nakupa električne energije, potrebne za izvajanje terciarne regulacije frekvence in s tem pripomogli k zagotavljanju varnega, zanesljivega in učinkovitega obratovanja prenosnega sistema.

Pomemben segment Petrolove celovite oskrbe z energenti je oskrba s toploto za ogrevanje, ki jo izvajamo preko skupnih kotlovnic, sistemov daljinskega ogrevanja in sistemov za soproizvodnjo toplotne in električne energije. Konec leta 2018 smo upravljali z 29 sistemi daljinskega ogrevanja, od tega jih 19 posluje kot javna gospodarska služba, sedem je lastniških sistemov in trije tržna dejavnost, kot jih klasificira Energetski zakon. V letu 2018 je bilo iz vseh sistemov skupaj odjemalcem z obračunsko močjo 121.449 kW prodanih 106.020 MWh toplote.