Energenti

Celovita oskrba z energenti na poti v nizkoogljično družbo je strateški cilj skupine Petrol. Trgujemo z nafto, zemeljskim plinom, toploto, elektriko in alternativnimi gorivi. Alternativna goriva uvajamo proaktivno.

Največji segment prodaje v Petrolu so proizvodi iz nafte. Na slovenskem trgu ima skupina Petrol s 318 bencinskimi servisi 56-odstotni tržni delež glede na število bencinskih servisov. Naša konkurenčna prednost je vodilni položaj na tranzitnih poteh, s poudarkom na avtocestnih lokacijah, ključnih mestnih in obmejnih lokacijah. Skupina Petrol več kot polovico proizvodov iz nafte proda v veleprodaji. S svojim tržnim položajem skupina Petrol zagotavlja nemoteno oskrbo s pogonskimi gorivi in drugimi naftnimi derivati tudi v zelo zaostrenih poslovnih razmerah ter tako zavzema mesto pomembnega dobavitelja gospodarskim družbam na trgih, kjer deluje.

CO2 in druge emisije, ki nastanejo pri zgorevanju goriv v motorjih z notranjim zgorevanjem, je mogoče zmanjševati tudi pri rabi konvencionalnih naftnih goriv (dizel, bencini). Ključno vlogo pri tem ima aditiviranje ter raba ali kombinacija z nekaterimi naprednimi vrstami biogoriv, s katerimi lahko ta goriva naredimo okolju prijaznejša. To dokazuje Petrolova družina goriv Q Max, še posebej gorivo Q Max iQ diesel, dano na trg konec leta 2019, ki za 26 odstotkov zmanjšuje emisije TGP v primerjavi s klasičnimi dizelskimi gorivi.
V letu 2020 smo pripravili program prenove obstoječih paketov aditivov, s katerimi bo mogoče dosegati dodatne učinke zmanjševanja porabe goriv ter znižanja izpustov. Z njimi bo mogoče porabo, v primerjavi s standardnimi gorivi, znižati tudi do 4,5 odstotka. Novi paketi so se začeli uporabljati v letu 2021.
Poleg goriv standardne ponudbe skuša Petrol vse bolj zadovoljiti tudi zahteve specifičnih uporabnikov. Eden takih proizvodov je uporaba dizel goriva v pomorskem prometu, ki mora ustrezati konvenciji o preprečevanju ladijskega onesnaženja morij (MARPOL). Prav v pomorskem prometu so se precej zaostrile zahteve glede rabe goriv z visokim deležem žvepla. Petrol je zato kupcem ponudil dizelsko gorivo, prilagojeno zahtevam uporabe v pomorskem prometu – Marine Diesel.

Uredba o obnovljivih virih energije v prometu nalaga ponudnikom goriv na trgu postopno nadomeščanje naftnih goriv z ustreznimi alternativnimi gorivi. Gre za goriva, ki so delno ali v celoti pridobljena iz obnovljivih virov in so s stališča emisij prijaznejša do okolja. Svojo obveznost Petrol izpolnjuje skoraj izključno z domešavanjem biogoriv k fosilnim gorivom.

Utekočinjeni naftni plin (UNP) sodi med najkakovostnejša in najčistejša fosilna goriva. Odlikujejo ga ekonomičnost uporabe, nizki stroški in zmanjševanje negativnih učinkov na okolje. Lahko se uporablja za pogon vozil, za ogrevanje, v industriji, v jeklenkah za gospodinjsko uporabo in za proizvodnjo elektrike. Z EU direktivo 2014/94 je bil določen za enega izmed energentov prihodnosti v transportu. Prodaja UNP postaja v skupini Petrol čedalje pomembnejša dejavnost, saj se vzpostavlja regionalna infrastruktura, ki je osnova za prisotnost v širši regiji JV Evrope. Poslovanje z UNP se deli na več segmentov, in sicer na prodajo plina prek omrežij in plinohramov, prodajo avtoplina ter prodajo plina v jeklenkah. V skupini Petrol delujemo na področjih oskrbe z UNP ter gradnje in upravljanja omrežij za distribucijo UNP.

Zemeljski plin je v kombinaciji z obnovljivimi viri energije izredno primeren energent pri prehodu v ogljično nevtralno družbo, saj zaradi svojih fizikalnih in tržnih lastnosti ter razvejane plinske infrastrukture in možnosti transporta v utekočinjeni različici omogoča precejšnjo prilagodljivost pri zagotavljanju energetske oskrbe, hkrati pa bo olajšal doseganje zastavljenih okoljskih ciljev glede zmanjševanja izpustov v ozračje. Skladiščenje in uporaba terminalov za utekočinjeni zemeljski plin (LNG) ter kombiniranje z uporabo bioplina v omrežju omogočajo razvoj nizkoogljičnih tehnologij in razvoj projektov inovativnega uvajanja vodikovih tehnologij (power-to-hydrogen, power-to-gas). Z uporabo kondenzacijske tehnike povečujemo učinkovitost sistemov ogrevanja, uporaba v soproizvodnji električne energije in toplote dosega nadpovprečen izkoristek sistemov, z EU-direktivo 2014/94 pa je bil zemeljski plin opredeljen kot energent prihodnosti v transportu.
Na urbanih območjih je zaradi bistveno manjšega onesnaževanja okolja v primerjavi z uporabo konvencionalnih pogonskih goriv še posebej priporočena uporaba zemeljskega plina v transportu za pogon avtobusov in tovornih vozil. Poslovnim odjemalcem zagotavljamo zemeljski plin v obliki različnih produktov.

Električna energija je nujna za sodoben način življenja in zaradi svoje vsestranskosti nepogrešljiva življenjska dobrina tako v gospodinjstvih kot v industriji. Povpraševanje po električni energiji zaradi novih naprav in namenov uporabe raste kljub prizadevanjem po zmanjšanju porabe z učinkovito rabo. Električna vozila, ki so ekološko sprejemljivejša, postajajo čedalje dostopnejša in tudi to bo vplivalo na večjo porabo električne energije. V Petrolu smo se s ponudbo električne energije za gospodinjstva ter male, srednje in velike poslovne odjemalce v obdobju 10-letne prisotnosti na trgu utrdili kot pomemben ponudnik vseh energentov na območju Slovenije in širše regije. S ponudbo na področju električne energije sledimo Petrolovemu cilju celovite oskrbe z energenti.

Pomemben segment Petrolove celovite oskrbe z energenti je oskrba s toploto za ogrevanje, ki jo izvajamo preko skupnih kotlovnic, sistemov daljinskega ogrevanja in sistemov za soproizvodnjo toplotne in električne energije.