Energenti

Strateški cilj skupine Petrol je celovita oskrba z energenti. Pri tem si prizadevamo za varen, družbeno in ekonomsko sprejemljiv prehod k čistejšim energentom. Trgujemo z nafto, zemeljskim plinom, toploto, elektriko in biogorivi.

Največji segment prodaje so še vedno proizvodi iz nafte (v letu 2017 smo jih prodali 3,4 mio ton - brez prodaje utekočinjenega naftnega plina). Zagotavljamo nemoteno oskrbo s pogonskimi gorivi in drugimi naftnimi derivati, zato imamo status pomembnega dobavitelja na trgih, kjer delujemo. 40 odstotkov proizvodov iz nafte smo prodali v maloprodaji, v veleprodaji pa 60 odstotkov.

Glede na energetske in okoljske izzive prihodnosti je zemeljski plin zelo primeren energent za zagotavljanje zanesljive energetske oskrbe, konkurenčnosti gospodarstva, nizkoogljičnega energetskega sistema in trajnostnega razvoja. Uporaba zemeljskega plina v kombinaciji z obnovljivimi viri energije (OVE) izboljšuje kvaliteto zraka (manj SOx, NOx in prašnih delcev PM10) in zmanjšuje emisije toplogrednih plinov (CO2). Z uporabo kondenzacijske tehnike povečujemo učinkovitost sistemov ogrevanja, uporaba v soproizvodnji električne energije in toplote dosega nadpovprečen izkoristek sistemov. Z EU direktivo 2014/94 je bil zemeljski plin opredeljen kot energent prihodnosti v transportu. V letu 2017 smo v skupini Petrol prodali 1,26 TWh zemeljskega plina.

V Petrolu smo se s ponudbo električne energije za gospodinjstva in male, srednje ter velike poslovne odjemalce utrdili kot pomemben ponudnik na območju Slovenije in širše regije. V skupini Petrol smo v letu 2017 dobavljali električno energijo več kot 52 tisoč gospodinjskim odjemalcem. V letu 2017 smo končnim uporabnikom prodali 1,5 TWh električne energije, kar je 1 odstotek več kot v letu 2016. Pričeli smo tudi z aktivno dobavo električne energije v Republiki Srbiji ter v Bosni in Hercegovini.

V skupini Petrol smo v letu 2017 na hrvaškem trgu pričeli s proizvodnjo električne energije iz vetrne energije in pri tem presegli načrtovano proizvodnjo. Prisotni smo tudi na trgu proizvodnje električne energije iz hidroenergije v Bosni in Hercegovini, kjer je proizvodnja potekala skladno z načrti.

Pomemben segment Petrolove celovite oskrbe z energenti je oskrba s toploto za ogrevanje, ki jo izvajamo preko skupnih kotlovnic, sistemov daljinskega ogrevanja in sistemov za soproizvodnjo toplotne in električne energije.

Kot distributerji goriva smo dolžni voditi ustrezne evidence, s katerimi zagotavljamo ustrezno sledljivost nabavnega in prodajnega toka z biogorivi. Smernice EU zahtevajo postopno opuščanje biogoriv iz surovin, ki so lahko namenjene za prehrano (npr.: žitarice), in nadomeščanje z biogorivi, ki so proizvedena iz odpadne biomase in na izrazito bolj trajnosten način.

Skupina Petrol je prisotna tudi na področju energetske izrabe odpadkov. V Bioplinarni Ihan in Bioplinarni Črnomelj proizvajamo električno energijo iz organskih odpadkov. Pri anaerobni predelavi organskih odpadkov nastane bioplin, ki ga kogeneracijski motorji uporabijo za proizvodnjo električne energije. Pri tem nastane tudi toplotna energija, ki jo izkorišča sušilnica blata iz komunalnih čistilnih naprav. Blato iz čistilnih naprav posušimo in ga predelamo v sekundarno gorivo za cementarne.