Zagotavljanje prihrankov energije končnim odjemalcem

V Petrolu zagotavljamo prihranke energije pri končnih odjemalcih, kar je tudi zakonska zahteva.

Največ prihrankov energije smo v letih 2019 in 2020 smo dosegli:

  • z ukrepi energetske učinkovitosti v javnem sektorju: s celovitimi prenovami stavb, zamenjavo toplovodnih kotlov, vgradnjo toplotnih črpalk, optimizacijo ogrevanja, zamenjavo razsvetljave v stavbah, vgradnjo naprednih merilnih sistemov in uvedbami energetskega upravljanja;
  • z ukrepi energetske učinkovitosti v industriji in večstanovanjskih stavbah: z vgradnjo energetsko učinkovitih elektromotorjev, zamenjavo toplovodnih kotlov, vgradnjo toplotnih črpalk, obnovami distribucijskega omrežja sistema daljinskega ogrevanja in vgradnjo naprednih merilnih sistemov.

Učinkovito rabo energije in prihranke energije dosegamo tudi z naslednjimi ukrepi:

  • s sanacijo notranje razsvetljave na prodajnih mestih, z vgradnjo toplotnih črpalk in sistemov za izkoriščanje odpadne toplote ter zamenjavo hladilnikov in zasteklitvijo hladilnih vitrin na prodajnih mestih,
  • z optimalnim polnjenjem pnevmatik v servisnih delavnicah TipStop Vianor,
  • s prodajo energetsko učinkovitih gospodinjskih aparatov in električnih koles.


Aditiviramo goriva, vendar zaradi načina izračunavanja in priznavanja prihrankov energije ta ukrep ne prinaša več največjih prihrankov energije.
V letih 2019 in 2020 je Agencija za energijo preverila dosežene prihranke energije. V okviru dveh pregledov je bilo pregledanih skupno 145 naključno izbranih ukrepov oziroma projektov energetske učinkovitosti. Potrjeno je bilo, da so doseženi prihranki izvedeni, dokazila pa izkazujejo prispevek pri realizaciji doseženih in poročanih prihrankov v skladu z Uredbo. Z doseženimi prihranki energije in uveljavljanjem presežkov iz preteklih let smo pokrili obvezen prihranek energije za obdobje 2015–2020.

Oktobra 2020 je bil sprejet nov Zakon o učinkoviti rabi energije (ZURE). Vsebine o učinkoviti rabi energije so se zaradi preglednosti prenesle iz Energetskega zakona (EZ-1) v novi zakon. ZURE prinaša višje obveznosti zavezancem v sektorju prometa, saj postopno zvišuje obveznost doseganja prihrankov energije dobaviteljem tekočih goriv v prometu (z 0,25 % v letu 2020 na 0,80 % v letu 2026). Tako bo v letu 2026 za zavezance v vseh sektorjih obveznost doseganja prihrankov energije pri končnih odjemalcih znašala 0,80 % prodane energije v preteklem letu.

Leta 2020 smo z izvedenimi projekti iz zagotavljanja prihrankov energije končnim odjemalcem dosegli količinski energetski prihranek 28.885 MWh in okoljski prihranek 8.998 t CO2.