Energija

Celovito upravljanje energije v Petrolu združuje tako proizvodnjo obnovljivih virov energije kot učinkovito rabo energije. Zmanjševanje rabe energije in odprava izgube energije sodita med naše osrednje trajnostne cilje. Naša strateška usmeritev je, da z lastno proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov presežemo porabo elektrike, ki jo uporabljamo za izvajanje svoje dejavnosti.

V zadnjih treh letih smo vidno povečali lastno proizvodnjo energije iz obnovljivih virov, in sicer iz sončne energije, bio odpadkov in biomase.

Petrol gradi svojo proizvodnjo električne energije na obnovljivih virih energije (voda, veter, sonce). Investiramo v vetrni park Glunča (20,7 MW) v Šibeniku in v malo hidroelektrarno Jeleč (4,85 MW) v BiH. Proizvodnjo elektrike iz biomase in plina izvajamo samo v kombinaciji s sistemom daljinskega ogrevanja in v zaključenih gospodarskih območjih.

Zeleno električno energijo iz organskih odpadkov proizvajamo v Bioplinarnah Ihan in Črnomelj. Pri anaerobni predelavi organskih odpadkov nastane bioplin, ki ga kogeneracijski motorji uporabijo za proizvodnjo električne energije. Pri tem nastane tudi toplotna energija, ki jo izkorišča sušilnica blata v Ihanu iz čiščenja komunalnih odpadnih voda. Blato iz čistilnih naprav posušimo in ga predelamo v sekundarno gorivo za cementarne.

33 malih fotonapetostnih elektrarn (leto 2017), s katerimi upravljamo, letno proizvede okoli 2.700 MWh električne energije.

K energetski učinkovitosti pri gradnji in prenovi bencinskih servisov in drugih objektov v Petrolu pristopamo multidisciplinarno. V vsak objekt vgradimo najbolj učinkovite rešitve glede na vložena finančna sredstva. Naši objekti so ekonomsko učinkoviti, zmanjšujejo rabo energije in naravnih virov ter s tem vplive na okolje.