Hrup

V Petrolu merimo in ocenjujemo obremenitve s hrupom, ki nastajajo zaradi delovanja naših objektov. Kjer je potrebno, izvajamo ukrepe za njegovo zmanjševanje.

Za oceno obremenitve okolja s hrupom uporabljamo 3D akustični model, ki upošteva specifične lastnosti prostora, pozidave in reliefa. Aktivnosti izvajamo skladno z določili Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, natančna geografska opredelitev posameznih stopenj varstva pred hrupom pa je v pristojnosti posameznih občin.