Odpadki

Z odpadki ravnamo celovito in dosledno upoštevamo hierarhijo ravnanja z odpadki. S tem ne vplivamo le na varovanje okolja, ampak tudi na ekonomiko poslovanja.

Velik poudarek dajemo preprečevanju nastajanja odpadkov in ločevanju odpadkov pri izvoru. Na vseh lokacijah Petrola uvajamo sistem ločevanja pri izvoru. Ločeno zbiramo odpadna olja, odpadni papir, odpadno plastiko, odpadne akumulatorje in druge nevarne odpadke. Na vseh bencinskih servisih imamo zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov. Ker kljub temu nastaja precejšnja količina mešanih komunalnih odpadkov, uvajamo naknadno ročno ločevanje. Tako znižujemo količino mešanih komunalnih odpadkov in pridobivamo čistejše frakcije odpadkov.

Naš cilj je, da z ločevanjem odpadkov, optimiranjem števila zabojnikov in ustreznim označevanjem na posamezni lokaciji znižujemo količine mešanih komunalnih odpadkov in preprečimo, da na lokacijah počivališč zunanji obiskovalci odlagajo odpadke, kot so živalski ostanki, deli pohištva, plenice, …

Frakcije odpadkov, ki nastanejo pri čiščenju lovilnikov olj, zbiramo ločeno.

Upravljanje z embalažo
Petrol zaradi raznovrstnosti prodajnih izdelkov upravlja s široko paleto embalaže. S trajnostnim upravljanjem se trudimo zmanjševati porabo primarnih embalažnih surovin, kompozitnih in nereciklabilnih materialov.
Servisno embalažo smo izbrali kot prioritetni segment trajnostne preobrazbe. Potrebe po hitrejših spremembah narekujejo zakonodaja, ki omejuje plastiko za enkratno uporabo in viša zahtevane cilje ravnanja z odpadno embalažo, ter kupci, ki vse bolj upoštevajo trajnostne vidike potrošnje. Skupina Petrol želi z lastnim zgledom spreminjati vedenjske vzorce potrošnikov in drugih poslovnih subjektov,
kupcem pa dati priložnost, da pri nakupu ravnajo trajnostno. S takšno držo skupina Petrol sistematično niža svoj ogljični odtis, hkrati pa utrjuje tudi svojo konkurenčno pozicijo na trgu in ugled. Pri trajnostni preobrazbi servisne embalaže Petrola prednostno razmišljamo o primarni embalaži, s katero kupcem postrežemo hrano in pijačo kar na prodajnem mestu ali jo vzamejo na pot. Petrol zagotavlja svežino izdelkov, z izbiro embalažnih materialov pa bomo v prihodnje uporabljali materiale, ki so neškodljivi zdravju, ohranjajo neoporečnost hrane in pijače ter imajo najugodnejši LCA.

Dobre prakse krožnega gospodarstva
V Papirnici Vevče izvajamo storitve čiščenja odpadne vode in rednega vzdrževanja na industrijski čistilni napravi. Pri čiščenju odpadne vode nastaja papirniški mulj v letni količini 5.000–6.000 ton. Papirniški mulj predamo v nadaljnjo uporabo Luki Koper d.d. in Termitu d.d., kjer ga uporabijo pri svoji dejavnosti. V Luki Koper papirniški mulj uporabijo za prekrivanje deponije premoga, s čimer preprečijo dvigovanje premogovega prahu. V podjetju Termit iz papirniškega mulja naredijo zemljino, ki jo uporabijo za prekrivanje oziroma sanacijo dnevnih kopov.
Iz biološko razgradljivih odpadkov v bioplinarnah pridelujemo elektriko, toploto in kakovostno gnojilo.