Tla

Zmanjševanje nevarnosti onesnaženja tal v Petrolu zagotavljamo s celostnimi tehničnimi, organizacijskimi in preventivnimi ukrepi pri skladiščenje in transportu goriv.

Naš cilj je obratovanje brez nesreč. Zato upoštevamo veljavno zakonodajo, predpise ADR, tehnične standarde in najboljše razpoložljive tehnike pri določanju ukrepov za preprečevanje nesreč in zmanjševanje njihovih posledic. Tako sistematično določamo nevarnosti, ki so lahko vzrok za večje nesreče pri obratovanju, vzdrževanju, pri večjih spremembah pri skladiščenju in manipulaciji z gorivi ter pri eventualnih gradnjah na lokacijah skladiščenja. Izdelujemo ocene ogroženosti, načrte zaščite in reševanja za lokacije in objekte skladiščenja goriv in drugih nevarnih snovi.

Za primere izrednega dogodka ali nesreče imamo predvidene scenarije ukrepanja in določanja možnih posledic.

Ob vsem tem je ključno stalno teoretično in praktično usposabljanje zaposlenih in pogodbenih sodelavcev za varnost ter redno preventivno vzdrževanje varnostno pomembnih naprav. V Petrolu vsaj 1-krat letno presojamo sistem obvladovanja varnosti. Glede na ugotovljeno stanje sprejemamo korektivne in preventivne ukrepe za izboljšanje stanja varnostne kulture na lokacijah in v družbi Petrol.