Tla

Zmanjševanje nevarnosti onesnaženja tal v Petrolu zagotavljamo s celostnimi tehničnimi, organizacijskimi in preventivnimi ukrepi pri skladiščenje in transportu goriv.

Naš cilj je obratovanje brez nesreč. Zato upoštevamo veljavno zakonodajo, predpise ADR, tehnične standarde in najboljše razpoložljive tehnike pri določanju ukrepov za preprečevanje nesreč in zmanjševanje njihovih posledic. Tako sistematično določamo nevarnosti, ki so lahko vzrok za večje nesreče pri obratovanju, vzdrževanju, pri večjih spremembah pri skladiščenju in manipulaciji z gorivi ter pri eventualnih gradnjah na lokacijah skladiščenja. Izdelujemo ocene ogroženosti, načrte zaščite in reševanja za lokacije in objekte skladiščenja goriv in drugih nevarnih snovi.

V letu 2018 smo implementirali Pravilnik o ukrepanju, ravnanju in obnašanju na skladiščih in terminalih v upravljanju družbe Petrol, ki velja za zaposlene, pogodbene in zunanje partnerje. Na podlagi pravilnika izvajamo ukrepe opozoril, odrejamo dodatne preglede opreme, vključno s prepovedjo vstopa na obrat ob večjih odstopanjih. Poleg organizacijskih in preventivnih ukrepov dosledno skrbimo za tehnično opremo, kot so ustrezni podzemni in nadzemni rezervoarji.

Za primere izrednega dogodka ali nesreče imamo predvidene scenarije ukrepanja in določanja možnih posledic.

Ob vsem tem je ključno stalno teoretično in praktično usposabljanje zaposlenih in pogodbenih sodelavcev za varnost ter redno preventivno vzdrževanje varnostno pomembnih naprav. V Petrolu vsaj 1-krat letno presojamo sistem obvladovanja varnosti. Glede na ugotovljeno stanje sprejemamo korektivne in preventivne ukrepe za izboljšanje stanja varnostne kulture na lokacijah in v družbi Petrol.

Skrb za biodiverziteto
V Petrolu spoštujemo biotsko pestrost vseh oblik in funkcij v času in prostoru. S svojimi posegi v prostor in načinom delovanja se trudimo ohranjati tako vrstno kot ekosistemsko pestrost. Tak primer je območje Barjanske ceste v Ljubljani, kjer smo zaradi posega našega bencinskega servisa v poplavno območje naredili nadomestno poglobitev oziroma bazen, v katerega se ob poplavah steka voda. Gre za neke vrste vodni zbiralnik oziroma zadrževalnik. Bazen je zarasla vegetacija, ki daje dom različnim živalim in rastlinam.