Obnovljivi, alternativni energenti

Na področju goriv je politika Petrola okoljsko naravnana, ob spoštovanju vseh trajnostnih kriterijev. Naše delovanje je in bo tudi pri uvajanju alternativnih goriv proaktivno, vendar ob istočasnem spoštovanju gospodarskih načel glede pravil in finančne vzdržnosti, ki veljajo za gospodarske družbe.

Emisije goriv za promet znižujemo z različnimi ukrepi, in sicer:

  •  z dodatnim aditiviranjem goriv – z njim vplivamo na nižjo porabo, ki je posledica optimalnejšega delovanja motorja in posledično procesov čistejšega zgorevanja goriva. S tem znižujemo tako emisije CO2 kot tudi emisije škodljivih spojin (CO, CH, NOx), ki so posledica zgorevanja.
  • z rabo biogoriv in goriv, ki imajo v primerjavi z naftnimi gorivi nižje emisije – s tem znižujemo predvsem emisije toplogrednih plinov (TGP), ki nastanejo v celotnem življenjskem ciklu goriva na enoto energije (faktor izražen v g CO2/MJ). Med tovrstna alternativna goriva spadata tudi utekočinjen naftni plin in zemeljski plin za pogon vozil.
  • z uporabo konvencionalnih goriv s primešanimi biogorivi.
Dizelska goriva: danes večinoma vsebujejo do 7% (V/V) biodizla. Kljub temu, da ima ta nekoliko nižjo energetsko vrednost so učinki njegove rabe na ustvarjene emisije pozitivni. Pri tem je namreč treba upoštevati celoten ogljični odtis in ne le emisij, ki jih proizvedejo motorji pri zgorevanju goriva.

Motorni bencini: pri teh je zniževanje emisij mogoče doseči z uporabo bioetanola.
Ta je lahko bencinu dodan v neposredni obliki ali v drugih bolj stabilnih oblikah (npr. kot BioETBE). Glede na sistem oskrbe z gorivi v Sloveniji, ki ne razpolaga z lastno proizvodnjo goriv, je prav raba biogoriva v obliki dodanega »BioETBE« primernejša in tudi logistično manj zahtevna.

V letu 2017 smo certificirali trajnostno oskrbo z biogorivi v okviru mednarodnega prostovoljnega sistema ISCC (International Sustainability and Carbon Certification), kar pomeni dokumentirano in sledljivo pot od pridelave surovine do končnega proizvoda. Sledljivost se zagotavlja preko masnega bilanciranja in zahteve po spoštovanju trajnostnih meril v vseh členih proizvodne in dobavne verige.

V Petrolu smo že pred leti pristopili k dodatnemu aditiviranju vseh svojih goriv, kar vpliva tako na zniževanje porabe goriva (manjše emisije CO2) kot tudi na nižje emisije drugih okolju škodljivih spojin (CO, CH, NOx, trdni delci idr.). V letu 2018 smo intenzivneje nadaljevali z domešavanjem biogoriv v naftna goriva na vseh svojih prodajnih mestih. 

Konec leta 2019 smo plasirali Q Max iQ Diesel, ki je kakovostna in "pametna" nadgradnja obstoječega Q Max Diesel goriva, namenjena vsem kupcem in uporabnikom vozil z dizelskim motorjem, ne glede na tehnološko naprednost ali starost vozila. Z novo sestavo goriva in izboljšanimi paketom aditivov se zagotavlja poleg ostalih izboljšanih lastnostih tudi znatno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v primerjavi s standardnimi dizelskimi gorivi.

Trajnostna zgodba : Alternativna goriva

Predvajaj