Vizija trajnostne mobilnosti

Promet je eden najvplivnejših sektorjev pri doseganju nacionalnega cilja zmanjšanja izpusta toplogrednih plinov in z njim povezanim prehodom v nizkoogljično družbo.

Medtem ko se emisije toplogrednih plinov v drugih sektorjih hitro zmanjšujejo, je v prometu še vedno prisoten trend dolgoročnega naraščanja. Zato mora Slovenija na področju prometa za zmanjšanje izpusta toplogrednih plinov ukrepati smelo. Direktiva 2014/94/EU, ki določa razvoj infrastrukture za alternativna goriva v prometu, spada v zakonodajni okvir, s katerim se uresničuje strategija postopnega prehoda v mobilnost z nizkimi emisijami ogljika.

Za doseganje indikativnih ciljev operativnega programa toplogrednih plinov (OP TGP) in ciljev glede zmanjšanja prometnih onesnaževal v zraku je Slovenija pri oblikovanju predloga strategije uporabila pristop, po katerem se najprej določi potrebno število vozil na posamezna alternativna goriva.

O prednostih, smiselnosti in nujnosti zmanjšanja ogljičnega odtisa prometa bo treba splošno javnost v prihodnje obširno, argumentirano in kontinuirano informirati in ozaveščati. Le tako bodo uporabniki razumeli in sprejeli posamezne ukrepe in celostno politiko, vključno s spreminjanjem zakonodaje, ki bo močno spremenila individualno in javno mobilnost.

Z uveljavitvijo in favoriziranjem alternativnih goriv s ciljem postopnega prehoda v nizkoogljični promet bomo v Sloveniji v prihodnje doživeli sorazmerno velike spremembe.

V Petrolu vse bolj spodbujamo uporabo alternativnih goriv, hkrati pa omogočamo prehod na alternativne oblike mobilnosti, saj želimo postati vodilni ponudnik tudi na področju alternativnih pogonskih goriv in storitev pametne mobilnosti v regiji.