Ocena vplivov

Okoljske vidike našega trajnostnega razvoja merimo in upravljamo s kazalniki, ki odražajo okoljski odtis lastne dejavnosti (bencinski servisi, skladišča naftnih derivatov in UNP, čistilne naprave, bioplinarna, poslovne stavbe idr.), in s kazalniki, ki govorijo o prispevku naših dejavnosti k okolju prijaznejšemu odtisu drugih subjektov širše družbe.

Redno izvajamo monitoringe odpadnih voda, emisij snovi v zrak, virov hrupa, kontrolo tesnosti rezervoarjev in kakovosti goriv. Izvajamo tudi monitoring obdelave biološko razgradljivih odpadkov in oceno odpadkov. Za spremljanje delovanja in vodenje bioloških procesov na čistilnih napravah in bioplinarni izvajamo dnevne meritve posameznih parametrov, kar nam zagotavlja uspešno krmiljenje procesov in možnost zniževanja obremenitev na okolje.

Monitoring
 

Strateške trajnostne kazalnike merimo in upravljamo letno. Pri ocenjevanju okoljskih vidikov sodelujejo strokovnjaki skupine Petrol z več področij najmanj vsaka tri leta oziroma ob večjih spremembah zakonodaje, okoljske politike ali ob ugotovljeni spremembi mnenja zainteresiranih javnosti. Pri upravljanju s pomembnimi okoljskimi vidiki in kazalniki prav tako sodelujemo z dobavitelji in pogodbenimi partnerji.

Vsaki dve leti pripravimo samostojno trajnostno poročilo, v katerem poročamo o kazalnikih v skladu s standardi GRI.

okoljski odtis

druzbeni odtis

Petrol d.d., Ljubljana je podjetje posebnega pomena za državo, za oskrbo gospodarstva in prebivalstva Slovenije. V družbi se zavedamo, da na lokacijah obratov tveganja po Seveso direktivi, kjer skladiščimo večje količine naftnih derivatov, s svojo dejavnostjo predstavljamo potencialno nevarnost za zaposlene, okolje in prebivalce.

Zaposleni so usposobljeni in informirani ter skrbijo za izvajanje zaščitnih in varnostnih ukrepov. Z namenom obveščanja zunanje javnosti so za vse obrate tveganja izdelane Informacije za javnost, ki so javno dostopne na spletnih straneh podjetja in na vseh Seveso obratih tveganja.