Standardizacija, certifikati in akreditacija

Poslovanje skupine Petrol temelji na uveljavljanju visokih standardov kakovosti.

Poleg certificiranih sistemov vodenja kakovosti ISO9001:2015, ravnanja z okoljem ISO 14001:2015 in upravljanja z energijo ISO 50001:2018 so v integriran sistem kakovosti vključene tudi zahteve sistema ravnanja z živili HACCP, sistema varnosti in zdravja pri delu OHSAS ter sistema informacijske varnosti v skladu s standardom SIST ISO 27001. Petrol je tudi imetnik certifikata OHSAS 18001:2012 za sistem varnosti in zdravja pri delu za proces celovitih rešitev na področjih daljinskih in energetskih sistemov, vodovodnih sistemov, učinkovite razsvetljave in energetskega upravljanja objektov.

Pregled certifikatov in akreditacij laboratorijev

Družba Sistem vodenja kakovosti Sistem ravnanja z okoljem Sistem upravljanja z energijo Akreditacije laboratorijev Drugi certifikati
Petrol d.d., Ljubljana ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 50001:2018 SIST EN ISO/IEC 17025:2017*
SIST EN ISO/IEC 17020:2012**
ISCC***, POR****, FSC*****, AEO******
Petrol d.o.o. ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 / /
Petrol d.o.o., Beograd ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 / / EN 45001
Beogas d.o.o. ISO 9001:2015 / / / /

*Petrol d.d., Ljubljana - Laboratorij Petrol je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije LP-002 na področju preskušanja (SIST EN ISO/IEC 17025).
**Petrol d.d., Ljubljana – Služba meritve in okolje je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije K-040 na področju kontrole (SIST EN ISO/IEC 17020, tip C).
*** Petrol d. d., Ljubljana je certificiran v okviru mednarodnega prostovoljnega sistema ISCC (International Sustainability and Carbon Certification) za trajnostno oskrbo z biogorivi, kar pomeni dokumentirano in sledljivo pot od pridelave surovine do končnega proizvoda.
**** Na podlagi Poročila o izvajanju sprejetih zavez iz Svetovne listine Programa odgovornega ravnanja z okoljem (POR) je Petrol d. d., Ljubljana, imetnik certifikata za Program odgovornega ravnanja z okoljem za opravljanje dejavnosti skladiščenja, logistike in maloprodajne mreže bencinskih servisov v Sloveniji in s tem povezane pravice do uporabe logotipa.
***** Petrol d. d., Ljubljana, je imetnik certifikata FSC za proizvodnjo sekancev za toplotno energijo. Certifikat FSC, ki ga izdaja mednarodna nevladna organizacija Forest Stewardship Council, promovira okolju primerno, socialno koristno in ekonomsko izvedljivo upravljanje gozdov.
****** Certifikat AEO podeljuje Carinska uprava Republike Slovenije, ki izvaja nadzor in inšpekcijo med prejemniki certifikata AEO. Certifikat omogoča lažji dostop do carinskih poenostavitev, manj fizičnih pregledov in pregledov dokumentacije, prednostne obravnave v primeru kontrol, možnost izbire prostora za tovrstne kontrole in možnost predhodnega obveščanja. Za pridobitev certifikata AEO je treba izpolniti številne pogoje in merila: izpolnjene varstvene in varnostne standarde, ustrezno evidenco o skladnosti s carinskimi zahtevami ter zanesljiv sistem vodenja poslovnih in transportnih evidenc, ki omogočajo kontrolo in dokazano finančno solventnost.

Akreditirani organi

V okviru skupine Petrol delujeta tudi osrednji slovenski naftni laboratorij, ki izvaja preskuse in analize goriv, maziv in kemičnih proizvodov, ter Služba meritve in okolje za nadzor meril pretoka tekočin, tlaka v pnevmatikah in opreme, ki deluje pod tlakom.

Laboratorij Petrol v okviru matične družbe Petrol d.d., Ljubljana, deluje kot neodvisna in nevtralna institucija ter svoje dejavnosti izvaja tudi za zunanje naročnike. Petrol d.d., Ljubljana - Laboratorij Petrol je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije LP-002 na področju preskušanja (SIST EN ISO/IEC 17025).

V okviru tehnične podpore družbe Petrol deluje Služba meritve in okolje za nadzor meril pretoka tekočin, tlaka v pnevmatikah in opreme pod tlakom, tesnosti nepremičnih jeklenih rezervoarjev, kontrolo debeline stene rezervoarjev za tekoča goriva, meritev prebojne trdnosti izolacije rezervoarjev za tekoča goriva ter kontrolo prostornine nepremičnih rezervoarjev in avtomatskih meril nivoja tekočine. Petrol d.d., Ljubljana – Služba meritve in okolje je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije K-040 na področju kontrole (SIST EN ISO/IEC 17020, tip C).