Standardizacija, certifikati in akreditacija

Poslovanje skupine Petrol temelji na uveljavljanju visokih standardov kakovosti.

Poleg certificiranih sistemov vodenja kakovosti  ISO9001:2015, ravnanja z okoljem ISO 14001:2015 in upravljanja z energijo ISO 50001:2011 so v integriran sistem kakovosti vključene tudi zahteve sistema ravnanja z živili HACCP, sistema varnosti in zdravja pri delu OHSAS ter sistema informacijske varnosti v skladu s standardom SIST ISO 27001. Petrol je tudi imetnik certifikata OHSAS 18001:2012 za sistem varnosti in zdravja pri delu za proces celovitih rešitev na področjih daljinskih in energetskih sistemov, vodovodnih sistemov, učinkovite razsvetljave in energetskega upravljanja objektov.

Pregled certifikatov in akreditacij laboratorijev

Družba Sistem vodenja kakovosti Sistem ravnanja z okoljem Sistem upravljanja z energijo Akreditacije laboratorijev Drugi certifikati
Petrol d.d., Ljubljana ISO 9001: 2015 ISO 14001: 2015 ISO 50001: 2011 SIST EN ISO/IEC 17025: 2017
SIST EN ISO/IEC 17020: 2012
ISCC*, POR**, FSC***, AEO****
Petrol d.o.o. ISO 9001: 2015 ISO 14001: 2015 / /
Petrol d.o.o., Beograd ISO 9001: 2015 ISO 14001: 2015 / / EN 45001
Petrol Geo d.o.o. ISO 9001: 2015 / / / /
Beogas d.o o . ISO 9001: 2015 / / / /

* Petrol d. d., Ljubljana je certificiran v okviru mednarodnega prostovoljnega sistema ISCC (International Sustainability and Carbon Certification) za trajnostno oskrbo z biogorivi, kar pomeni dokumentirano in sledljivo pot od pridelave surovine do končnega proizvoda.
** Na podlagi Poročila o izvajanju sprejetih zavez iz Svetovne listine Programa odgovornega ravnanja z okoljem (POR) je Petrol d. d., Ljubljana, imetnik certifikata za Program odgovornega ravnanja z okoljem za opravljanje dejavnosti skladiščenja, logistike in maloprodajne mreže bencinskih servisov v Sloveniji in s tem povezane pravice do uporabe logotipa.
*** Petrol d. d., Ljubljana, je imetnik certifikata FSC za proizvodnjo sekancev za toplotno energijo. Certifikat FSC, ki ga izdaja mednarodna nevladna organizacija Forest Stewardship Council, promovira okolju primerno, socialno koristno in ekonomsko izvedljivo upravljanje gozdov.
**** Certifikat AEO podeljuje Carinska uprava Republike Slovenije, ki izvaja nadzor in inšpekcijo med prejemniki certifikata AEO. Certifikat omogoča lažji dostop do carinskih poenostavitev, manj fizičnih pregledov in pregledov dokumentacije, prednostne obravnave v primeru kontrol, možnost izbire prostora za tovrstne kontrole in možnost predhodnega obveščanja. Za pridobitev certifikata AEO je treba izpolniti številne pogoje in merila: izpolnjene varstvene in varnostne standarde, ustrezno evidenco o skladnosti s carinskimi
zahtevami ter zanesljiv sistem vodenja poslovnih in transportnih evidenc, ki omogočajo kontrolo in dokazano finančno solventnost.

Akreditirani organi

V okviru skupine Petrol delujeta tudi osrednji slovenski naftni laboratorij, ki izvaja preskuse in analize goriv, maziv in kemičnih proizvodov, ter kontrolni organ za nadzor meril pretoka tekočin, tlaka v pnevmatikah in opreme, ki deluje pod tlakom.

Laboratorij Petrol je akreditiran in ima vzpostavljen sistem vodenja kakovosti v skladu z zahtevami standarda SIST EN ISO/IEC 17025:2005 (Splošne zahteve za usposobljenost preskuševalnih in kalibracijskih laboratorijev). Laboratorij Petrol v okviru matične družbe Petrol d.d., Ljubljana, deluje kot neodvisna in nevtralna institucija ter svoje dejavnosti izvaja tudi za zunanje naročnike. Akreditiranih ima 57 preskusnih metod. V okviru tehnične podpore družbe Petrol deluje kontrolni organ za nadzor meril pretoka tekočin, tlaka v pnevmatikah in opreme, ki deluje pod tlakom. Petrol d.d., Ljubljana, ima skladno s standardom SIST EN ISO/IEC 17020:2012 (Splošna merila za delovanje različnih organov, ki izvajajo kontrolo) akreditiranih 19 preskusnih metod za področja kontrole meril pretoka, tlaka v pnevmatikah, opreme pod tlakom, tesnosti nepremičnih jeklenih rezervoarjev, kontrolo debeline stene rezervoarjev za tekoča goriva ter meritev prebojne trdnosti izolacije rezervoarjev za tekoča goriva.