Strateška partnerstva

Petrol je med protagonisti in integratorji prehoda v nizkoogljično družbo tudi na področju prometa. Petrol kot predsedujoči v Sekciji za trajnostno mobilnost v gospodarsko interesnem združenju CER koordinira konzorcij deležnikov iz gospodarstva, akademske in raziskovalne sfere, ki je aktivno vključen v pripravo strokovnih podlag za področne strategije in razpravo o zakonodajnih in izvedbenih korakih.

Smo člani več gospodarskih in interesnih združenj, inštitutov, zbornic in društev: Trgovinska zbornica Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije, Združenje nadzornikov Slovenije, Slovensko združenje za kakovost, SNNK (Slovenski nacionalni naftno-plinski komite), GIZ UNP (Gospodarsko interesno združenje za utekočinjeni naftni plin), SIST (Slovenski inštitut za standardizacijo), Ameriška gospodarska zbornica, Nemško-slovenska gospodarska zbornica, UPEI, OME idr. Z navedenimi organizacijami ter njihovimi organi in komisijami tvorno sodelujemo, uresničujemo svoje interese in pridobivamo nova znanja.

Strateška razvojnoinovacijska partnerstva (SRIP), ki so se oblikovala na podlagi Strategije pametne specializacije Slovenije (S4), predstavljajo osrednjo institucionalno obliko na ravni 9 področij uporabe. Petrol d.d., Ljubljana, sodeluje pri naslednjih prednostnih področjih:

1.    pametna mesta in skupnosti: pametna omrežja, lokalna energetska samooskrba ter trajnostna mobilnost in dostopnost;
2.    pametne zgradbe in dom: celoviti sistemi upravljanja zgradb, dom in delovno okolje prihodnosti ter pametne domače naprave;
3.    mreže za prehod v krožno gospodarstvo
4.    mobilnost: prehod od razvoja posamičnih komponent in materialov do razvoja celovitih rešitev, sestavljenih iz najzahtevnejših produktov z visoko dodano vrednostjo.

Petrol je soustanovitelj Centra energetsko učinkovitih rešitev (CER), čigar poslanstvo je razvoj inovativnega zelenega gospodarstva in zelenih tehnologij, ki imajo odgovore na okoljsko energetske izzive.
Vizija  CER je, da bi Slovenija postala stičišče razvoja zelenih tehnologij prihodnosti.
Aktivnosti CER so:
-    spodbujanje orodij za pospeševanje zelenega gospodarstva in zelenih tehnologij (inovacije, poslovni modeli, finance, regulativno okolje, davki, spodbude, merjenje učinkov),
-    sodelovanje, povezovanje, odprtost, distributivnost pri razvoju zelenih tehnologij  (povezovanje različnih sektorjev, panog, akterjev, konkurentov in partnerjev)
-    ozaveščanje o pozitivnih, multiplikativnih učinkih zelenega gospodarstva (zdravje, znanje, izobraževanje, zelena delovna mesta, pravičnost, dvig BDP, varnost, prihodnost),
-    promoviranje slovenskega znanja, znanstvenih dosežkov, tehnoloških prebojev na področju zelenih tehnologij,
-    globalno mreženje in internacionalizacija.
Petrol vodi sekcijo trajnostne mobilnosti CER.

Petrol Energetika skupaj z razvojnoraziskovalnimi partnerji (Univerza v Mariboru, Institut Jožef Stefan, Solvera Lynx, d.d., Sij-Metal Ravne, d.o.o., Občina Ravne na Koroškem) izvaja aktivnosti razvoja tehnologije za procesiranje vode, vlaknin za papirništvo in odpadnega mulja ter razvoja prototipnega sušilnega sistema z neposredno uporabo toplote dimnih plinov.

Družba Petrol d.d., Ljubljana, je v konzorciju 19 partnerjev uspešno kandidirala na javnem razpisu »Spodbujanje izvajanja razvojnoraziskovalnih programov (TRL3–6)« Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport – Mreže za prehod v krožno gospodarstvo, s programom Izkoriščanje potenciala biomase za razvoj naprednih materialov in bioosnovanih produktov. Sodelujemo v dveh RRP-projektih, in sicer RRP – Razvoj tehnologij za energetsko izrabo odpadnih snovnih tokov ter Razvoj prototipov za energetsko izrabo odpadnih snovnih tokov. Program se izvaja v obdobju 2016–2020.

Evropski projekt URBAN-E je osredotočen na intermodalnost v transportu z uvajanjem električnih vozil. V okviru mednarodnega projekta, ki traja od 1. oktobra 2017 do 31. decembra 2020, bo Petrol v partnerstvu z Mestno občino Ljubljana postavil potrebno polnilno infrastrukturo za razvoj alternativnih oblik mobilnosti z uporabo električnih vozil (https://www.ljubljana.si/sl/moja-ljubljana/evropska-sredstva-za-ljubljano/projekt-urban-e/).

V okviru projekta NEXT-E, ki ga financira EU, bomo s partnerji zgradili mrežo 222 hitrih polnilnic in 30 ultra hitrih polnilnic za električna vozila v regiji. Petrol bo v okviru tega projekta zgradil v Sloveniji 16 hitrih polnilnic in 4 ultra hitre polnilnice ter na Hrvaškem 12 hitrih in 1 ultra hitro polnilnico. 
Projekt bo opredelil najboljšo strategijo in stroškovno najučinkovitejše pristope k infrastrukturi za polnjenje električnih vozil in izvajanje storitev, s čimer bo podpiral večjo uporabo električnih vozil v regiji, povezal zahod in kohezijsko Evropo ter spodbudil nemoteno in udobno vožnjo na daljših razdaljah, ki 100-odstotno temelji na elektriki. Projektne aktivnosti bomo predvidoma zaključili do konca leta 2020 (https://next-e.eu/). 

Petrol sodeluje z Evropskim inštitutom za inovacije in tehnologije (https://eit.europa.eu/), pod katerim deluje največje evropsko javno-zasebno partnerstvo, ki naslavlja podnebne spremembe preko inovacij, z namenom izgradnje brezogljičnega gospodarstva. Petrol aktivno sodeluje s Climate-KIC Hubom v Sloveniji (https://www.ki.si/o-institutu/projektna-pisarna/climate-kic-hub-slovenija/), kjer izpostavljamo okoljske teme in spodbujamo inovacije.