Strateška partnerstva

V Petrolu se zavedamo, da so strateška partnerstva ključna za doseganje naših ambicioznih poslovnih in trajnostnih ciljev. Zato aktivno sodelujemo v številnih združenjih ter v strokovnih in razvojnih projektih.

Smo člani več gospodarskih in interesnih združenj, inštitutov, zbornic in društev: Trgovinska zbornica Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije, Združenje nadzornikov Slovenije, Slovensko združenje za kakovost, SNNK (Slovenski nacionalni naftno-plinski komite), GIZ UNP (Gospodarsko interesno združenje za utekočinjeni naftni plin), SIST (Slovenski inštitut za standardizacijo), Ameriška gospodarska zbornica, Nemško-slovenska gospodarska zbornica, UPEI, OME idr. Z navedenimi organizacijami ter njihovimi organi in komisijami tvorno sodelujemo, uresničujemo svoje interese in pridobivamo nova znanja.

Strateška razvojnoinovacijska partnerstva (SRIP), ki so se oblikovala na podlagi Strategije pametne specializacije Slovenije (S4), predstavljajo osrednjo institucionalno obliko na ravni 9 področij uporabe. Petrol d.d., Ljubljana, sodeluje pri naslednjih prednostnih področjih:

  1. pametna mesta in skupnosti: pametna omrežja, lokalna energetska samooskrba ter trajnostna mobilnost in dostopnost;
  2. pametne zgradbe in dom: celoviti sistemi upravljanja zgradb, dom in delovno okolje prihodnosti ter pametne domače naprave;
  3. mreže za prehod v krožno gospodarstvo
  4. mobilnost: prehod od razvoja posamičnih komponent in materialov do razvoja celovitih rešitev, sestavljenih iz najzahtevnejših produktov z visoko dodano vrednostjo.

Petrol je soustanovitelj  GIZ Center energetskih rešitev, v okviru katerega deluje Sekcija za trajnostno mobilnost. Kot člani konzorcija smo sooblikovali študijo o alternativnih virih energije v prometu in potrebnih ukrepih za razvoj infrastrukture, ki bo omogočala rabo goriv z nižjim ali brezogljičnim odtisom.

Petrol Energetika skupaj z razvojnoraziskovalnimi partnerji (Univerza v Mariboru, Institut Jožef Stefan, Solvera Lynx, d.d., Sij-Metal Ravne, d.o.o., Občina Ravne na Koroškem) izvaja aktivnosti razvoja tehnologije za procesiranje vode, vlaknin za papirništvo in odpadnega mulja ter razvoja prototipnega sušilnega sistema z neposredno uporabo toplote dimnih plinov.

Družba Petrol d.d., Ljubljana, je v konzorciju 19 partnerjev uspešno kandidirala na javnem razpisu »Spodbujanje izvajanja razvojnoraziskovalnih programov (TRL3–6)« Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport – Mreže za prehod v krožno gospodarstvo, s programom Izkoriščanje potenciala biomase za razvoj naprednih materialov in bioosnovanih produktov. Sodelujemo v dveh RRP-projektih, in sicer RRP – Razvoj tehnologij za energetsko izrabo odpadnih snovnih tokov ter Razvoj prototipov za energetsko izrabo odpadnih snovnih tokov. Program se izvaja v obdobju 2016–2020.