Strateška partnerstva

Kot soustanovitelj in aktiven partner sodelujemo s Centrom energetsko učinkovitih rešitev, ki združuje mrežo naprednih podjetij in organizacij iz različnih sektorjev, ki si prizadevajo za vodilno vlogo pri spodbujanju in razvoju podnebno nevtralnega gospodarstva.

Poslanstvo Centra energetsko učinkovitih rešitev (CER) je razvoj inovativnega zelenega gospodarstva in zelenih tehnologij, ki imajo odgovore na okoljsko energetske izzive.
Vizija  CER je, da bi Slovenija postala stičišče razvoja zelenih tehnologij prihodnosti.

Aktivnosti CER so:
-    spodbujanje orodij za pospeševanje zelenega gospodarstva in zelenih tehnologij (inovacije, poslovni modeli, finance, regulativno okolje, davki, spodbude, merjenje učinkov),
-    sodelovanje, povezovanje, odprtost, distributivnost pri razvoju zelenih tehnologij  (povezovanje različnih sektorjev, panog, akterjev, konkurentov in partnerjev)
-    ozaveščanje o pozitivnih, multiplikativnih učinkih zelenega gospodarstva (zdravje, znanje, izobraževanje, zelena delovna mesta, pravičnost, dvig BDP, varnost, prihodnost),
-    promoviranje slovenskega znanja, znanstvenih dosežkov, tehnoloških prebojev na področju zelenih tehnologij,
-    globalno mreženje in internacionalizacija.

Petrol vodi sekcijo trajnostne mobilnosti CER.

Smo član Zelenega omrežja Slovenije, ki združuje podjetja, lokalne skupnosti, izobraževalne institucije, inštitute, urade in druge pravne subjekte, ki se zavedajo pomena trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti. Preko zelenega omrežja se nam odpira pot za povezovanje in komuniciranje o okoljskih in trajnostnih projektih, rešitvah, inovacijah in dosežkih z ostalimi zainteresiranimi deležniki.

V skupini Petrol smo člani več gospodarskih in interesnih združenj, inštitutov, zbornic in društev: Trgovinska zbornica Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije, Združenje nadzornikov Slovenije, Slovensko združenje za kakovost, Slovenski nacionalni naftno-plinski komite (SNNK), Gospodarsko interesno združenje za utekočinjeni naftni plin (GIZ UNP), Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST), Ameriška gospodarska zbornica, Zeleno omrežje zelene Slovenije in idr.

Strateška razvojnoinovacijska partnerstva (SRIP), ki so se oblikovala na podlagi Strategije pametne specializacije Slovenije (S4), predstavljajo osrednjo institucionalno obliko na ravni 9 področij uporabe. Petrol d.d., Ljubljana, sodeluje pri naslednjih prednostnih področjih:

1.    pametna mesta in skupnosti: pametna omrežja, lokalna energetska samooskrba ter trajnostna mobilnost in dostopnost;
2.    pametne zgradbe in dom: celoviti sistemi upravljanja zgradb, dom in delovno okolje prihodnosti ter pametne domače naprave;
3.    mreže za prehod v krožno gospodarstvo
4.    mobilnost: prehod od razvoja posamičnih komponent in materialov do razvoja celovitih rešitev, sestavljenih iz najzahtevnejših produktov z visoko dodano vrednostjo.mobilnost: prehod od razvoja posamičnih komponent in materialov do razvoja celovitih rešitev, sestavljenih iz najzahtevnejših produktov z visoko dodano vrednostjo.

Družba Petrol d.d., Ljubljana, je v konzorciju 19 partnerjev uspešno kandidirala na javnem razpisu »Spodbujanje izvajanja razvojnoraziskovalnih programov (TRL3–6)« Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport – Mreže za prehod v krožno gospodarstvo, s programom Izkoriščanje potenciala biomase za razvoj naprednih materialov in bioosnovanih produktov. Sodelujemo v dveh RRP-projektih, in sicer RRP – Razvoj tehnologij za energetsko izrabo odpadnih snovnih tokov ter Razvoj prototipov za energetsko izrabo odpadnih snovnih tokov. Projekt je bil v letu 2020 uspešno zaključen.

Petrol sodeluje z Evropskim inštitutom za inovacije in tehnologije (https://eit.europa.eu/), pod katerim deluje največje evropsko javno-zasebno partnerstvo, ki naslavlja podnebne spremembe preko inovacij, z namenom izgradnje brezogljičnega gospodarstva. Petrol aktivno sodeluje s Climate-KIC Hubom v Sloveniji (https://www.ki.si/o-institutu/projektna-pisarna/climate-kic-hub-slovenija/), kjer izpostavljamo okoljske teme in spodbujamo inovacije.

Petrol kot partner sodeluje v centralno vodenih projektih evropskih programov. Proaktivno tako rešuje izzive prihodnosti na področju mobilnosti, energetike, fleksibilnosti, OVE in novih konceptov na področju samooskrbe.

V okviru projekta Urban-E (www.urban-e.city ) v katerem je Petrol vodilni partner celotnega konzorcija, smo izvedli postavitev 32 pilotnih parkirnih senzorjev za polnilna mesta za električna vozila (24 v Ljubljani, 8 v Zagrebu), ki bodo pripomogli k boljši uporabniški izkušnji na področju e-mobilnosti, hkrati smo razširili polnilno infrastrukturo v mestih, in sicer v Ljubljani in Zagrebu. Do septembra 2021 so bile postavljene in predane v uporab0 43 počasnih in 5 hitrih polnilnic v Ljubljani ter 11 počasnih in 3 hitre polnilnice v Zagrebu. Izvedba projekta URBAN-E je bila podaljšana do 30 junija 2022. Do konca projekta je plan postaviti še dodatne 4 počasne in 4 hitre polnilnice v Ljubljani ter 36 počasnih in 6 hitrih polnilnic v Zagrebu.

Kot partnerji v projektu NEXT-E (ww.next-e.eu) smo povečali Petrolov tržni delež polnilne infrastrukture na avtocestah vzdolž TENT-T koridorja v Sloveniji in na Hrvaškem. V Sloveniji skladno z načrtom smo do septembra 2021 postavili in predali v obratovanje 16 hitrih ter 3 ultra hitre polnilnice, do konec leta pričakujemo postavitev še ene ultra-hitre polnilnice. Na Hrvaškem že obratuje 9 hitrih in 1 ultra hitra polnilnica in pričakujemo postavitev še preostalih 5 hitrih ter 1 ultra-hitro polnilnico. Dodatno, v Sloveniji na Petrolovem bencinskem servisu na Kozini smo izvedli pilotni projekt postavitve baterijskega hranilnika v povezavi z polnilno infrastrukturo (1 hitra in 1 ultra hitra polnilnica). Baterijski hranilnik ima kapaciteto 210 kWh, njegova moč znaša 300 kW in omogoča shranjevanje in prilagodljivo oddajanje električne energije (dodajanje moči na polnilnicah pri izvajanje storitev polnjenja s čemer se zmanjšujejo konične obremenitve na polnilnih postajah). Projekt NEXT-E je v zadnji fazi izvedbe in se pričakuje, da bo končan do konec leta 2021. S podporo oba projekta Urban-E in Next-E smo uspeli prenoviti zaledni sistem za upravljanje električnih polnilnic, aplikacijo OneCharge in skleniti pogodbo o gostovanju z največjo platformo za gostovanje, s čemer smo omogočili enostavnejšo in boljšo uporabniško izkušnjo našim uporabnikom ter jim omogočili vpogled in dostop do največje mreže električnih polnilnic v Evropi. Naši uporabniki lahko za polnjenje na polnilnicah partnerjev, s katerimi imamo sklenjeno sodelovanje, polnijo s pomočjo mobilne aplikacije OneCharge in Petrol klub kartice elektromobilnosti. Prav tako smo tudi uporabnikom naših partnerjev, drugih ponudnikov storitve polnjenja, omogočili enostavno polnjenje na polnilnicah, s katerimi upravljamo, s pomočjo partnerjevih mobilnih aplikacij in identifikacijskih kartic.

Cilj projekta Multi-E: Multiple Urban and Long-distance Transport Initiatives – Electric and CNG je vzpostavitev mestnih in regionalnih linij z električnimi avtobusi oz. elektrifikacija javnega potniškega prometa; razvoj storitev mobilnosti, razvoj javne polnilne infrastrukture za električna vozila in stisnjeni zemeljski plin (CNG) v Sloveniji, Italiji, na Hrvaškem in Slovaškem. Partnerji projekta, ki se izvaja med majem 2019 in decembrom 2023 so: Petrol (vodilni partner), ZSE, Arriva, Nomago, Mestna občina Koper in Mestna občina Celje. Petrol sodeluje v vseh aktivnostih projekta, odgovoren pa je za postavitev polnilne infrastrukture za električne avtobuse, razvoj storitev mobilnosti, nakup električnih vozil in temu pripadajoče polnilne infrastrukture ter za postavitev javne polnilne infrastrukture za električna vozila in CNG.

Projekti Urban-E, Next-E in Multi-E so sofinancirani iz Instrumenta za povezovanje Evrope Evropske Unije.

EU projekt H2020: CyberSEAS, katerega namen je poglobljen pristop na področju obvladovanja tveganj v informacijsko komunikacijski tehnologiji. S pomočjo naprednih celostnih orodij naslavljamo varnost in zasebnost v organizacijah. V projektu sodeluje 26 partnerjev iz celega sveta. Vloga družbe Petrol je ponuditi inovativno rešitev virtualnih elektrarn v test z namenom zanesljive terciarne oskrbe z električno energijo.

Namen projekta Infrastress v okviru H2020, je poglobljen pristop na področju obvladovanja tveganj neprekinjenega poslovanja in procesne varnosti, predvsem z vidika varovanja ljudi, premoženja in informacij. Projekt sestavlja projektna skupina v okviru katere smo smo vzpostavili dobro prakso povezovanja gospodarskih družb in akademske sfere na področju kritične infrastrukture državnega pomena. Celotna skupina šteje 27 partnerjev iz celotnega sveta.

Glavni namen projekta Compile je zagotoviti možnosti za razogljičenje oskrbe z energijo, izgradnjo energetskih skupnosti in ustvarjanje okoljskih in socialno-ekonomskih koristi. Poudarek je na razvoju lokalnih energetskih sistemov (prehod iz centralno zastavljenega energetskega omrežja s pasivnimi odjemalci v prožno, aktivno omrežje, ki vključuje energetske skupnosti), spodbujanju nastanka lokalnih energetskih skupnosti ter vključitev možnosti shranjevanja energije in elektro-mobilnosti za pospešeno razogljičenje in prihranek energije. V projektu sodeluje 12 partnerjev ter 2 pridružena partnerja in se bo izvajal 48 mesecev (November 2018 – Oktober 2022). Petrol sodeluje v vseh aktivnostih projekta, odgovoren je za koordinacijo demonstracijskih lokacij in tehnično implementacijo razvitih rešitev v le-teh.

Cilj X-Flex projekta je razviti integrirane tehnološke rešitve in orodja, ki bodo omogočila in olajšala uporabo prožnosti v elektroenergetskem sistemu s ciljem povečanja stabilnosti in zanesljivosti oskrbe v normalnih pogojih dela in izrednih vremenskih pogojih. Poudarek je na iskanju optimalne kombinacije decentraliziranih virov prožnosti, tako na strani proizvodnje (porazdeljeni proizvodni viri) kot tudi na strani porabe (V2G, power-to-heat/cold/gas, baterije, prilagodljiva poraba). Projekt se osredotoča tudi na demonstracijo tehnoloških, ekonomskih in socialnih dobrobiti, ki se ustvarijo s sodelovanjem različnih deležnikov elektroenergetskega sistema. V projekt je vključenih 12 partnerjev In se bo izvajal v obdobju 48 mesecev (Oktober 2019 - September 2023). Petrol sicer sodeluje v vseh aktivnostih projekta, odgovoren pa je za koordinacijo demonstracijskih lokacij in tehnično implementacijo razvitih rešitev v le-teh.

CyberSEAS, Infrastress, Compile in X-Flex projekti so financirani s strani programa Evropske unije Horizon 2020 za raziskave in inovacije.