Trajnostno upravljanje

Trajnostni razvoj je strateška zaveza skupine Petrol, za katero so odgovorni uprava in vsi sodelavci v skladu s svojimi pristojnostmi. Naša vloga je dvojna. Po eni strani svojo osnovno dejavnost izvajamo z visoko odgovornostjo do naravnega in družbenega okolja, po drugi strani s svojimi poslovnimi programi in produkti aktivno spodbujamo trajnostno preobrazbo širše družbe.

Proaktivno se odzivamo na številne trajnostne izzive širšega okolja in jih v čim večji meri skušamo preusmeriti v poslovne priložnosti. Na podlagi strategije trajnostnega razvoja skupine Petrol in matrike ključnih deležnikov smo opredelili bistvena trajnostna področja. To so tista področja, ki najbolj vplivajo na naš trajnostni odtis. Trajnostne kazalnike, s katerimi merimo naše delovanje na trajnostni poti, kontinuirano merimo, vrednotimo in dolgoročno upravljamo. O tem transparentno in eksaktno poročamo.

Sodelujemo v Programu odgovornega ravnanja (POR), ki je globalna pobuda kemijske industrije za izboljšanje svojega gospodarjenja na področju varovanja zdravja, varnosti in okolja. S to iniciativo kemijska industrija spodbuja odgovorno ravnanje do zdravja ter okolja v najširšem pomenu besede ter odprto komunikacijo z deležniki in javnostjo. Gre za uvajanje dobrih praks, navadno skozi sisteme vodenja, zlasti na področju varnosti in zdravja pri delu, varovanja okolja ter skrbnega in varnega ravnanja z izdelki kemijske industrije od »zibelke do groba« oziroma od »zibelke do zibelke«, kar je v skladu z modelom krožnega gospodarstva.