Trajnostno upravljanje

Trajnostni razvoj je strateška zaveza skupine Petrol, za katero so odgovorni uprava in vsi sodelavci v skladu s svojimi pristojnostmi. Naša vloga je dvojna. Po eni strani svojo osnovno dejavnost izvajamo z visoko odgovornostjo do naravnega in družbenega okolja, po drugi strani s svojimi poslovnimi programi in produkti aktivno spodbujamo trajnostno preobrazbo širše družbe.

Proaktivno se odzivamo na številne trajnostne izzive širšega okolja in jih v čim večji meri skušamo preusmeriti v poslovne priložnosti. Na podlagi strategije trajnostnega razvoja skupine Petrol in matrike ključnih deležnikov smo opredelili bistvena trajnostna področja, kar je prikazano v matriki bistvenosti. To so tista področja, ki najbolj vplivajo na naš trajnostni odtis. Trajnostne kazalnike, s katerimi merimo naše delovanje na trajnostni poti, kontinuirano merimo, vrednotimo in dolgoročno upravljamo. O tem transparentno in eksaktno poročamo.

Sodelujemo v Programu odgovornega ravnanja (POR), ki je globalna pobuda kemijske industrije za izboljšanje svojega gospodarjenja na področju varovanja zdravja, varnosti in okolja. S to iniciativo kemijska industrija spodbuja odgovorno ravnanje do zdravja ter okolja v najširšem pomenu besede ter odprto komunikacijo z deležniki in javnostjo. Gre za uvajanje dobrih praks, navadno skozi sisteme vodenja, zlasti na področju varnosti in zdravja pri delu, varovanja okolja ter skrbnega in varnega ravnanja z izdelki kemijske industrije od »zibelke do groba« oziroma od »zibelke do zibelke«, kar je v skladu z modelom krožnega gospodarstva.
 

matrika bistvenosti

Matrika bistvenosti

Za strateški trajnostni razvoj je odgovorna uprava. Skrbnik metodologije trajnostnega razvoja je Trajnostni razvoj, kakovost in varnost.