Nadzorni svet obravnaval Poročilo o poslovanju skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana v prvem polletju leta 2018

Ljubljana, 24. avgust 2018 - Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana se je na današnji 17. seji seznanil s Poročilom o poslovanju skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana v prvem polletju leta 2018.

Skupina Petrol je v prvem polletju leta 2018 realizirala prilagojeni kosmati poslovni izid v višini 209,4 mio EUR, kar je 10 % več kot v enakem obdobju leta 2017. EBITDA je znašal 78,8 mio EUR, kar je 9 % več kot v enakem obdobju leta 2017. Skupina Petrol je 52 % EBITDA realizirala s prodajo naftnih derivatov, 19 % s prodajo trgovskega blaga in povezanih storitev, 13 % s prodajo energetskih in okoljskih rešitev, 7 % s prodajo utekočinjenega naftnega plina, 5 % s prodajo ostalih energentov, 4 % pa s proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov. Skupina Petrol je realizirala čisti poslovni izid v višini 39,1 mio EUR, kar je 15 % več kot v enakem obdobju leta 2017.

Skupina Petrol je v prvem polletju leta 2018 prodala 1,6 mio ton proizvodov iz nafte, kar je 2 % več kot v prvem polletju leta 2017. Prodaja zemeljskega plina je bila realizirana v višini 11,1 TWh, kar je bistveno več kot enakem obdobju lani zaradi polne konsolidacije družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana, prodaja utekočinjenega naftnega plina je znašala 77,1 tisoč ton, kar je 6 % več kot v enakem obdobju leta 2017. S prodajo trgovskega blaga je skupina Petrol v prvem polletju leta 2018 realizirala 292,8 mio EUR prihodkov, kar je 12 % več kot v enakem obdobju leta 2017. Konec junija 2018 je skupina Petrol poslovala preko 495 bencinskih servisov, od tega v Sloveniji 317, na Hrvaškem 105, v Bosni in Hercegovini 39, v Srbiji 12, v Črni gori 11 in na Kosovu 11.

Skupina Petrol je junija 2018 sprejela strategijo za obdobje 2018 - 2022. Strategija skupine Petrol za obdobje 2018 2022 je temeljni korporativni dokument, v katerem je skozi poslanstvo, vizijo, vrednote, cilje in strategije opredeljena poslovna prihodnost skupine Petrol za obdobje 2018 2022. Skupina Petrol bo s celovito ponudbo rešitev trajnostno skrbela za odlično energijo doma, na poti in pri poslovanju. Petrolov poslovni model temelji na inovativnosti in stroškovni učinkovitosti, strankam pa nudi enostavne, celovite, sodobne in zanesljive rešitve. Obvladovanje tveganj je vpeto v vse ravni delovanja, tako se ustvarja nova vrednost za delničarje in ohranja investicijsko bonitetno oceno. Z doseganjem zastavljenih ciljev se bo krepila dolgoročna finančna stabilnost skupine Petrol. S stabilno dividendno politiko bo zagotovljena uravnoteženost dividendnih donosov delničarjev, prosti denarni tok pa bo namenjen za financiranje investicijskih načrtov skupine Petrol. To bo zagotavljalo dolgoročno rast in razvoj skupine Petrol, s tem pa maksimiranje vrednosti za lastnike.

Nada Drobne Popović
predsednica nadzornega sveta

Tomaž Berločnik
predsednik uprave

Priponke
Datum

24.8.2018 0:00

* * *