Družba Petrol zaključila energetsko prenovo javnih objektov in plinifikacijo v občini Šmarje pri Jelšah

Družba Petrol je uspešno zaključila celovito energetsko prenovo sedmih in tehnološko energetsko prenovo dveh objektov v občini Šmarje pri Jelšah, prav tako pa je že zaključena tudi prva faza plinifikacije občine, v sklopu katere je bilo zgrajenih blizu 6000 metrov plinovoda in okoli 40 priključkov. S projektom celovite energetske prenove bo občina zmanjšala izpuste toplogrednih plinov za 100 ton letno, kar je količina, ki jo letno vsrka 4.500 dreves.

Energetska prenova javnih objektov v občini Šmarje pri Jelšah

V juliju 2017 je občina Šmarje pri Jelšah objavila javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta z naslovom »ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH OBJEKTOV V LASTI OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH«. Maja 2018 je bila izbrana družba Petrol d.d., Ljubljana, kot koncesionar projekta, občina pa se je istočasno prijavila na razpis za pridobitev kohezijskih sredstev – Ministrstvo za infrastrukturo je sklep o odobritvi nepovratnih sredstev izdalo julija 2018.

Projekt energetske prenove je bil razdeljen na dva segmenta, odvisno od tega, ali je za posamezen objekt bila predvidena celovita energetska prenova oz. samo tehnološka energetska prenova. Objekti, na katerih je bila izvedena celovita energetska prenova: podružnične osnovne šole Šentvid, Mestinje, Sveti Štefan in Zibika, stara šola, centralna osnovna šola ter zdravstveni dom.

Glede na predhodno stanje objektov so bile izvedene prenove fasad, vgradnja toplotne izolacije na podstrešjih oz. strehah, zamenjave stavbnega pohištva ter vgradnja zunanjih senčil. Poskrbljeno je tudi za enakomerno, optimalno dobavo toplote, razsvetljava pa je bila posodobljena z vgradnjo energetsko učinkovitih LED svetlobnih izvorov. Za obnovljene objekte se je vzpostavil tudi sistem energetskega upravljanja, preko katerega so zagotovljeni želeni prihranki energije.

Na objektu knjižnice in športne dvorane pri osnovni šoli so bili izvedeni ukrepi tehnološke energetske prenove. Na objektu knjižnice je bila celovito prenovljena kotlovnica na zemeljski plin. V športni dvorani pa se je sanirala toplotna postaja in obstoječa, energetsko neučinkovita razsvetljava.

Koncesija se podeljuje za obdobje 15 let. Investicijska vrednost projekta znaša nekaj več kot 1.910.000 evrov, pri čemer znaša investicija družbe Petrol več kot 960.000 evrov, kohezijska sredstva znašajo cca. 730.000 evrov, občina pa prispeva 299.000 evrov. Vrednosti so navedene brez DDV, ki ga plača zasebni partner.

Zagotovljeni pogodbeni prihranek toplote in elektrike znaša cca. 462.000 kWh in skoraj 100 ton CO2

Povprečno to pomeni (za objekte, kjer se izvaja celovita energetska sanacija) 30 % obstoječe rabe toplote objektov in 25 % obstoječe rabe električne energije objektov. Vrednost prihrankov znaša  skoraj 130.000 evrov (brez DDV), skupaj z vzdrževanjem, za oba segmenta objektov. S tem projektom bo občina zmanjšala izpuste toplogrednih plinov za 100 ton letno, kar je količina, ki jo letno vsrka 4.500 dreves.

Zakaj projekti energetske prenove?

Projekti energetske prenove stavb imajo zmagovalne učinke na vseh straneh, tako za sodelujoče partnerje, kot za končne uporabnike. V Petrolu s skrbjo za celoten proces energetske prenove partnerjem prihranimo čas in denar. Z zagotavljanjem prenove z optimalnimi stroški in minimalnimi okoljskimi obremenitvami pa zagotovimo optimalno rabo energije in vode ter želeno udobje v objektu. Zavedamo se, da bomo samo s skupnim sodelovanjem pri upravljanju z viri ohranili naš planet tudi za naslednje generacije.

Plinifikacija občine Šmarje pri Jelšah

Koncesijska pogodba za izvajanje lokalne gospodarske javne službe operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina na območju občine Šmarje pri Jelšah je bila podpisana 27. 2. 2018. Družba Petrol se je s to pogodbo obvezala, da bo prvo fazo plinifikacije zaključil v dveh mesecih po pridobitvi gradbenega dovoljenja. Ker se je pridobivanje gradbenega dovoljenja nekoliko zavleklo v začetek leta 2019 - potrebno je bilo pridobiti služnosti za vse parcele po katerih poteka plinovod in vsa potrebna soglasja – je koncesionar Petrol z deli pričel v začetku maja 2019 in jih zaključili v manj kot dveh mesecih.

Distribucijski plinovod za občino Šmarje pri Jelšah je na prenosno omrežje priključen preko merilno regulacijske postaje, ki jo je za ta namen v naselju Dvor postavila družba Plinovodi d.o.o. Plinovod poteka naprej preko naselja Dvor proti Šmarjem (en krak proti osnovni šoli in drugi proti ožjemu središču občine). Skupaj s priključnimi plinovodi do objektov je bilo zgrajeno blizu 6000 metrov plinovoda in okoli 40 priključkov.

Prvi odjemalci se že priključujejo na distribucijski plinovod. Med prvimi odjemalci so občinski objekti, predvsem tisti, kjer je Petrol skoraj sočasno z izvedbo plinifikacije izvajal tudi energetsko sanacijo objektov in kot glavni energetski vir predvidel zemeljski plin. Ta je ekološko in cenovno zelo ugoden energent.

Družba Petrol je predvidela, da bi v prvem letu (celotnem letu – torej 2020) distribuirali 400.000 m3 plina, v naslednjih petih letih pa dosegli končno maksimalno distribucijo 720.000 m3 plina. Glede na odziv potencialnih uporabnikov pričakujejo, da bodo te količine ne samo dosegli, temveč po vsej verjetnosti tudi presegli.

Datum

26.9.2019 15:00

* * *