Nadzorni svet obravnaval Poročilo o poslovanju skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana v prvem polletju leta 2021

Skupina Petrol je v prvem polletju leta 2021 dosegla zelo dobre poslovne rezultate

 

Ljubljana, 26. avgust 2021 - Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana, se je na današnji 4. seji seznanil s Poročilom o poslovanju skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana v prvem polletju leta 2021. Skupina Petrol je v prvem polletju leta 2021 dosegla zelo dobre poslovne rezultate, EBITDA znaša 102,1 mio EUR, kazalnik neto dolg/EBITDA pa 1,3.

»Po mnenju nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana, uprava družbe zelo uspešno obvladuje poslovanje skupine Petrol v trenutnih tržnih razmerah, kar se odraža v dobrih poslovnih rezultatih prvega polletja leta 2021. Skupina Petrol s poslovanjem v prvem polletju leta 2021 uspešno sledi zastavljenim ciljem za leto 2021« je poudaril predsednik nadzornega sveta Janez Žlak.  

Nada Drobne Popović, predsednica uprave Petrola d.d., Ljubljana: »Poslovno okolje skupine Petrol se nahaja pred velikimi spremembami. Energetska tranzicija v nizkoogljično družbo in razvoj novih tehnologij prinašata preoblikovanje ustaljenih načinov proizvodnje, prodaje ter uporabe energentov. Na te izzive se je skupina Petrol odzvala s sprejemom nove ambiciozne strategije za obdobje 2021–2025. Še naprej bo zagotavljala oskrbo trga s kvalitetnimi proizvodi iz nafte, zato smo na trg lansirali novo generacijo Q max goriv, ki zagotavljajo nižjo porabo, večjo energetsko učinkovitost in zniževanje emisij. Skupina Petrol pa bo hkrati ponujala tudi odgovore na priložnosti, ki jih prinašata energetska tranzicija in zaveza prehodu na zeleno energijo. V prvem polletju leta 2021 smo več kot 70 % investicij namenili za projekte energetske tranzicije. Konec julija je na Hrvaškem začela poslovati vetrna elektrarna Ljubač, ki bo zagotavljala zeleno, trajnostno elektriko za več kot 30 tisoč gospodinjstev. Skupina Petrol si je za leto 2021 zastavila zelo visoke cilje, EBITDA, planiran v višini 213,5 mio EUR, je najvišji v Petrolovi poslovni zgodovini. S poslovnimi rezultati, doseženimi v prvem polletju 2021, smo na dobri poti, da ta cilj dosežemo. S hitrim odzivom na spremembe razmer na trgih, tako s prilagoditvijo in diverzifikacijo ponudbe kot s stroškovno optimizacijo, smo uspeli omiliti negativne posledice pandemije na poslovanje. Delež stroškov iz poslovanja v prilagojenem kosmatem poslovnem izidu v prvem polletju leta 2021 znaša 72,9 % in je bistveno nižji kot v enakem obdobju leta 2020. Trden položaj skupine Petrol je s ponovno dodelitvijo dolgoročne bonitetne ocene BBB- s stabilnim izgledom potrdila tudi bonitetna hiša Standard & Poor's.«

Skupina Petrol je v prvem polletju leta 2021 realizirala prilagojeni kosmati poslovni izid v višini 258,1 mio EUR, kar je 44 % več kot v enakem obdobju leta 2020. Uspešno prilagajanje prodaje razmeram na trgu in učinkovito upravljanje s stroški se je v prvem polletju leta 2021 odrazilo v 59 % rasti EBITDA glede na enako obdobje leta 2020. EBITDA je znašal 102,1 mio EUR, od tega 55,4 % predstavlja prodaja proizvodov iz nafte, 18,5 % prodaja trgovskega blaga, 14,2 % prodaja ostalih energentov (zemeljski plin, elektrika, UNP) ter 11,9 % prodaja energetskih in okoljskih sistemov. Čisti poslovni izid realiziran v višini 49,4 mio EUR je zabeležil 140 % rast glede na enako obdobje leta 2020.

»Prilagojeni kosmati poslovni izid, EBITDA in čisti poslovni izid so v prvem polletju leta 2021 boljši tudi v primerjavi z rezultati doseženimi v obdobju pred pandemijo,« je poudarila predsednica uprave Petrola Nada Drobne Popović.

Skupina Petrol je v prvem polletju leta 2021 prodala 1,3 mio ton proizvodov iz nafte, kar je 13 % manj kot v prvem polletju leta 2020 (predvsem zaradi spremenjenega režima uvoza v Italiji). Prodaja utekočinjenega naftnega plina je znašala 66,3 tisoč ton, kar je 13 % manj kot v enakem obdobju leta 2020. Prodaja zemeljskega plina je znašala 19,5 TWh, kar je 58 % več kot v enakem obdobju leta 2020 zaradi nižjih temperatur v času ogrevalne sezone in višje prodaje na tujih trgih. Prodaja elektrike končnim odjemalcem se je povečala zaradi vključitve družbe E 3, d.o.o. v skupino Petrol. S prodajo trgovskega blaga je skupina Petrol v prvem polletju leta 2021 realizirala 242,1 mio EUR prihodkov, 6 % več kot v enakem obdobju leta 2020. Konec junija 2021 je v skupini Petrol poslovalo 500 bencinskih servisov, od tega v Sloveniji 318, na Hrvaškem 110, v Bosni in Hercegovini 42, v Srbiji 15 in v Črni gori 15.

* * *
Prejšnja Naslednja

Kontakt

mag. Barbara Jama Živalič