Nadzorni svet obravnaval Poročilo o poslovanju skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana v prvih treh mesecih leta 2021

Ljubljana, 20. maj 2021 - Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana, se je na današnji 2. seji seznanil s Poročilom o poslovanju skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana v prvih treh mesecih leta 2021. Skupina Petrol je v prvih treh mesecih leta 2021 dosegla zelo dobre poslovne rezultate.

Svet se je v letu 2020 soočil s pojavom pandemije, ki je tudi v letu 2021 v povezavi s strogimi zdravstvenimi in varnostnimi ukrepi vplivala na poslovanje skupine Petrol.  Skupina Petrol se je na krizo, ki je posledica epidemije, odzvala celostno. V prvi fazi so bile aktivnosti osredotočene na zagotavljanje nemotenega poslovanja v spremenjenih okoliščinah ter prepoznavanje in obvladovanje tveganj. Nadaljnje aktivnosti pa so bile usmerjene dolgoročno, da bi skupina Petrol lahko nemoteno poslovala v zelo spremenjenem poslovnem okolju.

Poslovno okolje se nahaja pred velikimi spremembami. Energetska tranzicija v nizkoogljično družbo ter razvoj novih tehnologij prinašata preoblikovanje ustaljenih načinov proizvodnje, prodaje in uporabe energentov. Na izzive se je skupina Petrol odzvala s sprejemom nove strategije za obdobje 2021–2025. Še naprej bo zagotavljala oskrbo trga s kvalitetnimi proizvodi iz nafte, hkrati pa ponujala odgovore na priložnosti, ki jih prinašata energetska tranzicija in zaveza prehodu na zeleno energijo.

Skupina Petrol je v prvih treh mesecih leta 2021 realizirala prilagojeni kosmati poslovni izid v višini 137,1 mio EUR, kar je 30 % več kot v enakem obdobju leta 2020. Uspešno prilagajanje prodaje razmeram na trgu in učinkovito upravljanje s stroški se je odrazilo v 16 % rasti EBITDA glede na enako obdobje leta 2020. EBITDA je znašal 54,0 mio EUR, od tega 50,1 % predstavlja prodaja proizvodov iz nafte, 23,8 % prodaja ostalih energentov (zemeljski plin, elektrika, UNP), 16,6 % prodaja trgovskega blaga ter 9,5 % prodaja energetskih in okoljskih sistemov. Čisti poslovni izid realiziran v višini 27,8 mio EUR je zabeležil 27 % rast glede na enako obdobje leta 2020. EBITDA (+46 %) in čisti poslovni izid (+52 %) sta v prvih treh mesecih leta 2021 boljša tudi v primerjavi z rezultati doseženimi v prvih treh mesecih leta 2019 (obdobje pred pandemijo).

Skupina Petrol je v prvih treh mesecih leta 2021 prodala 607,5 tisoč ton proizvodov iz nafte, kar je 18 % manj kot v prvih treh mesecih leta 2020 (predvsem zaradi nižje prodaje v maloprodaji, kar je posledica pandemije, in spremenjenega režima uvoza v Italiji). Prodaja utekočinjenega naftnega plina je znašala 33,4 tisoč ton, kar je 21 % manj kot v enakem obdobju leta 2020. Prodaja zemeljskega plina je znašala 13,3 TWh, kar je 107 % več kot v enakem obdobju leta 2020 zaradi nižjih temperatur v času ogrevalne sezone in višje prodaje na tujih trgih. Prodaja elektrike končnim odjemalcem se je povečala zaradi vključitve družbe E 3 d.o.o. v skupino Petrol. S prodajo trgovskega blaga je skupina Petrol v prvih treh mesecih leta 2021 realizirala 129,0 mio EUR prihodkov, 3 % več kot v enakem obdobju leta 2020. Konec marca 2021 je v skupini Petrol poslovalo 500 bencinskih servisov, od tega v Sloveniji 318, na Hrvaškem 110, v Bosni in Hercegovini 42, v Srbiji 15 in v Črni gori 15.

Skupina Petrol je s hitrim odzivom na spremembe razmer na trgih, tako s prilagoditvijo in diverzifikacijo ponudbe kot s stroškovno racionalizacijo in optimizacijo uspela že v letu 2020 omiliti negativne posledice pandemije na poslovanje. Prizadevanja in aktivnosti za optimizacijo stroškov in poslovno racionalizacijo so pozitivno vplivali tudi na poslovne rezultate v prvih treh mesecih leta 2021. Trden položaj skupine Petrol je s ponovno dodelitvijo dolgoročne bonitetne ocene BBB- s stabilnim izgledom potrdila tudi bonitetna hiša Standard & Poor's.

Po mnenju nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana, uprava družbe uspešno obvladuje  poslovanje skupine Petrol v trenutnih tržnih razmerah, kar se odraža v dobrih poslovnih rezultatih prvega kvartala.

* * *
Prejšnja Naslednja

Kontakt

mag. Barbara Jama Živalič