Petrol skupaj s partnerji predstavil delovanje prve lokalne samooskrbne skupnosti Luče

Ogljično nevtralna prihodnost je lažje dosegljiva s partnerstvi. Zahvaljujoč projektu COMPILE so Luče že lani postale prva slovenska samooskrbna energetska skupnost, ki omogoča otočno delovanje. Vasica v Savinjski dolini je v določenih časovnih obdobjih popolnoma energetsko samozadostna in njeno delovanje v praksi so v petek, 17. septembra, predstavili projektni partnerji. Petrol je skupaj s partnerjema Elektro Celje in Fakulteto za elektrotehniko Univerze v Ljubljani na petkovem "dnevu odprtih vrat" predstavil otočno delovanje in posamezne tehnologije, ki poganjajo energetsko samooskrbno skupnost v Lučah. Ob zaključku dogodka je Petrol članom energetske skupnosti predal v testno uporabo e-avtomobile, kot del projekta X-Flex.

Luče so idilična skupnost, umeščena med zelene griče in obdarjena z izjemno bogato naravo. Do nedavnega so se soočale z izzivom šibkega elektroenergetskega omrežja. Prav zaradi tega so bili spodbujeni k iskanju inovativnih rešitev na področju stabilnejše oskrbe z električno energijo. Z evropskim projektom COMPILE jim je v sodelovanju s partnerji to tudi uspelo. Poleg tega, da so zagotovili zanesljivost in varnost oskrbe z energijo v lokalnem energetskem sistemu, so prispevali še k pridobivanju energije iz obnovljivih virov, torej razogljičenju oskrbe z energijo, ter spodbudno vplivali na okolje. Kar je bil tudi glavni namen projekta, poleg ustvarjanja okoljskih in socialno-ekonomskih koristi. 

Luče tako v praksi ponujajo odgovor na izzive doseganja ogljične nevtralnosti. EU si je za cilj postavila ogljično nevtralnost že do leta 2050. “V EU obravnavamo paket “Pripravljeni na 55”, ki pomeni pravo energetsko revolucijo v EU. Učinkovita rabe energije, povečanje proizvodnje elektrike iz obnovljivih virov, elektrifikacija avtomobilskega prometa, digitalizacija in odpornost električnega omrežja so ključni ukrepi za 55 % zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov. S strani EU sofinanciran projekt COMPILE, s prvo samooskrbno skupnostjo v Lučah, odgovarja na vse zgoraj naštete cilje in bo kot primer dobre prakse koristil mnogim. Čestitke vsem partnerjem na projektu, Petrolu, Elektru Celje, Fakulteti za elektrotehniko iz Ljubljane, pobudniku projekta Roku Suhadolniku, kakor tudi županu Cirilu Roscu in prebivalcem Luč, ki ste sprejeli projekt za svojega in v praksi pokazali, kaj pomeni prehod v nizkoogljično družbo,“ je zbrane udeležence nagovoril evropski poslanec Franc Bogovič.  

Projekt COMPILE, ki je del EU programa Obzorje 2020, se je pričel izvajati ob koncu leta 2018, zaključek pa je predviden v prihodnjem letu. O prednostih projekta je na otvoritvi delovanja spregovoril tudi Jože Bajuk, član uprave Petrola, ki je povedal: “V Petrolu smo z ambiciozno strategijo sprejeli, da želimo postati integriran partner v energetski tranziciji. V praksi to pomeni, da smo prevzeli aktivno vlogo pri povečevanju energetske učinkovitosti in deleža obnovljivih virov energije na trgih, kjer poslujemo. To počnemo skozi številne projekte in skupaj s partnerji. Meni se zdi največji dosežek to, da smo s sodelovanjem uspeli izpeljati tak multidisciplinaren projekt. Ki vključuje in podpira obnovljive vire energije, omogoča optimalno integracijo in nadzor vseh energetskih dejavnikov, zanesljivo oskrbo z električno energijo, shranjevanje energije, kot tudi e-mobilnost. Tudi energetski miks bo v prihodnje postal bolj raznolik in bo v večji meri odvisen od uporabniških želja, kot pa virov, ki so na voljo. Proizvodnjo energije je zato potrebno pripeljati karseda blizu uporabnikov, saj s prenosom energije prihaja do nepotrebnih izgub – in Luče so dober korak na poti k temu cilju.“ 

EU cilje bomo kot družba dosegli z večjo energetsko učinkovitostjo in boljšim upravljanjem z energijo, pa tudi z boljšo energetsko mešanico: večjim deležem brez emisijskih/manj emisijskih virov, povečanjem števila sončnih elektrarn, toplotnih črpalk, hranilnikov energije in drugih rešitev. To vse skupaj pa spreminja tudi poslovne modele in vloge uporabnikov v energetskem sistemu. Vse pomembnejšo vlogo imajo aktivni uporabniki, t.i. prosumerji, ki so hkrati tako porabniki energije kot proizvajalci. O njih je ponosno spregovoril tudi Ciril Rosc, župan občine Luč, ki je povedal: “Sodelovanje v projektu COMPILE je občini in sodelujočim občanom prineslo kar nekaj koristi. Pozitivne informacije o delno samooskrbni lokalni skupnosti so segle daleč preko občinskih mej. S tem, ko so do sedaj pasivni odjemalci električne energije kar naenkrat postali tudi aktivni proizvajalci, se je ne samo povečala samozadostnost in zanesljivost oskrbe z električno energijo v tem delu občine, pridobljene tudi iz obnovljivih virov, ampak se je tudi povečalo zavedanje energetske in okoljske problematike ter povečala energetska učinkovitost in zmanjšala energijska intenzivnost porabe. Posredno pa so učinki bili tudi na izboljšanju medsosedskih odnosov ter ekonomskem stanju lokalnega prebivalstva.“ 

Z vizijo vključevanja vseh deležnikov v energetski sistem in nastankom več energetskih skupnosti, ki podpirajo obstoječi centralni sistem, je projekt COMPILE omogočil prehod iz centraliziranega sistema v fleksibilno, a stabilno decentralizirano omrežje. “Danes skoraj vsak dan srečujemo pojme kot so digitalizacija, pametne naprave, umetna inteligenca, pametna uporaba podatkov in podobno. V energetiki pa pogosto srečujemo pojme kot so decentralizirana proizvodnja, energetske skupnosti ter energetsko varčna in nizkoogljična družba.“ je poudaril Boris Kupec, predsednik uprave Elektra Celja, in dodal: “V Elektru Celje se zavedamo, da živimo v času velikih sprememb, katere sprejemamo kot priložnost za razvoj. Projekt COMPILE, ki vzpostavlja temelje za samooskrbne skupnosti in izboljšanje zanesljivosti oskrbe, predstavlja za Elektro Celje ravno veliko priložnost. To je v bistvu stičišče najnovejših tehnologij in vrhunskega znanja, ki je dodatno oplemeniteno še z medsebojnim sodelovanjem industrije, distribucijskih podjetij ter raziskovalnih inštitucij. Tisto piko na i pa dodaja še mednarodni značaj projektov, saj se neprecenljive izkušnje in znanja pretakajo v vse smeri, kar je na nek način tudi sinonim razpršene proizvodnje in porabe električne energije v distribucijskem sistemu. Možnost izboljšanja zanesljivosti oskrbe z električno energijo s pomočjo baterijskih hranilnikov električne energije predstavlja prvo takšno rešitev v Sloveniji, je pa v celoti skladna z miselnostjo družbe Elektro Celje, saj našim uporabnikom želimo ponuditi stroškovno ugodne in najbolj kvalitetne storitve“. 

Na osnovi upravljanja posameznih objektov in energetske skupnosti kot celote so za člane energetske skupnosti dosegli do 3-krat višjo proizvodnjo iz sončnih elektrarn, kot je sprva omogočalo omrežje. Ob javni predstavitvi delovanja je bila najprej izvedena delavnica za člane energetske skupnosti in zainteresirane deležnike, v osrednjem delu dogodka pa je bilo predstavljeno otočno delovanje skupnosti, vključno z baterijo. “Zaradi premišljene kombinacije proizvodnih virov v njej – sončnih elektrarn na strehah hiš, prožnih porabnikov, lokalnih baterijskih hranilnikov energije in skupnostne baterije – ter naprednega vodenja celotnega sistema jo odlikuje sposobnost, da brez prekinitve napaja bremena tudi ob izpadih srednje napetostnega omrežja. Obratovanje tehnološko napredne energetske skupnosti bo izboljšalo kakovost življenja v tej odročni vasi, pomemben prispevek pa je tudi izkušnja prebivalcev – članov energetske skupnosti, ki pilotno preizkušajo različne režime obratovanja, scenarije uporabe tehnologij ter načinov sodelovanja v vsakdanjem življenju, podprte z orodji, razvitimi v projektu COMPILE. Samooskrbna energetska skupnost v Lučah služi kot vzorčen primer sodelovanja med člani skupnosti, širšo lokalno skupnostjo, naprednimi slovenskimi podjetji s Petrolom na čelu, ter Univerzo v Ljubljani in je zgled dobrih praks v evropskem in mednarodnem merilu,“ je izpostavil Andrej Gubina, vodja Laboratorija za energetske strategije s Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, ki vodi koordinacijo projekta COMPILE. Med rezultati projekta so še povečanje zanimanja lokalne skupnosti za energetiko, pridobivanje energije iz obnovljivih virov in varovanje okolja.  

Več o projektu COMPILE

Projekt COMPILE je plod slovenskega znanja, razvite rešitve in storitve pa bodo v sklopu evropskega projekta integrirani tudi na druge pilotne lokacije po Evropski uniji. Zgodbo že nadaljujejo s projektom X-Flex, ki se osredotoča na prožno upravljanje z energijo v elektroenergetskemu sistemu, s ciljem večje stabilnosti in zanesljivosti oskrbe v normalnih pogojih dela in izrednih vremenskih pogojih. V okviru tega projekta so v Petrolu zagotovili električne avtomobile, ki jih bodo člani energetske skupnosti brezplačno uporabljali en teden, s tem pa bodo lahko preizkusili delovanje e-polnilnic ob redni rabi tudi v praksi. V Petrolu namreč razvijajo storitve povezane z novimi koncepti in oblikami mobilnosti, kot so e-mobilnost in "vozilo kot storitev". Ker promet predstavlja za okolje veliko breme, predvsem zaradi emisij toplogrednih plinov, je vsak napredek na tem področju dragocen. V naslednjih letih pričakujemo pospešeno elektrifikacijo cestnega prometa in večanje njegove učinkovitosti, zato gradijo mrežo polnilnic po vsej Sloveniji (javnih in zasebnih) in v regiji ter se povezujejo v rastočo mrežo e-polnilnic po Evropi.  

Petrol skupaj s partnerji predstavil delovanje prve lokalne samooskrbne skupnosti Luče

Petrol skupaj s partnerji predstavil delovanje prve lokalne samooskrbne skupnosti Luče

Petrol skupaj s partnerji predstavil delovanje prve lokalne samooskrbne skupnosti Luče

Petrol skupaj s partnerji predstavil delovanje prve lokalne samooskrbne skupnosti Luče

* * *
Prejšnja Naslednja