Skupina Petrol vstopa v proizvodnjo elektrike v sončnih elektrarnah na Hrvaškem

Ljubljana, 17. februar 2022 - Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana, se je na današnji 8. seji seznanil s poslovanjem na področju proizvodnje elektrike iz obnovljivih virov in dal upravi družbe Petrol d.d., Ljubljana soglasje za izvedbo investicije v sončne elektrarne na območju Knina na Hrvaškem. Gre za tri velike sončne elektrarne skupne inštalirane moči 22 MW in s pričakovano proizvodnjo električne energije v višini 29 GWh, katerih razvoj je bil zaključen v letu 2021. Sončne elektrarne, katerih skupna vrednost investicije je ocenjena na 17 mio EUR, bodo s proizvodnjo elektrike pričele v začetku leta 2023.

Energetska tranzicija v nizkoogljično družbo ter razvoj novih tehnologij prinašata preoblikovanje ustaljenih načinov proizvodnje, prodaje in uporabe energentov. Skupina Petrol želi postati ključen povezovalni člen v širšem ekosistemu s ponudbo energetskih virov, ki so prilagojeni trgu in ga sooblikujejo. Pri Petrolovi odločitvi, da postane sodobna trajnostno naravnana energetska družba, ima zato posebno strateško mesto proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov, kar je ena ključnih aktivnosti za prihodnji razvoj skupine Petrol. Zaveza prehodu na zeleno energijo pomeni, da bo skupina Petrol v strateškem obdobju 2021 – 2025 za naložbe v energetsko tranzicijo namenila 35 % od skupnega investicijskega potenciala v višini 698 mio EUR, od tega največji del za investicije v pridobivanje energije iz obnovljivih virov.

Skupina Petrol je na področju proizvodnje elektrike iz obnovljivih virov prisotna že dalj časa, saj je prepoznala potrebo po zagotavljanju trajnostne, zelene energije za prehod v nizkoogljično družbo. Skupno v okviru skupine Petrol trenutno obratujejo: 2 vetrni elektrarni, 30 manjših sončnih elektrarn in 6 malih hidroelektrarn.

  • Že leta 2017 je v okolici Šibenika na Hrvaškem pričela obratovati prva vetrna elektrarna Glunča (družba Vjetroelektrane Glunča d.o.o.), ki z 9 turbinami, skupne nazivne moči 20,7 MW, letno proizvede med 45-50 GWh elektrike, kar zadostuje za 15 tisoč povprečnih gospodinjstev.
  • Skupina Petrol je prisotna tudi v proizvodnji elektrike v petih malih hidroelektrarnah v Bosni in Hercegovini. Mala hidroelektrarna Jeleč (družba Petrol Hidroenergija d.o.o. Teslić) se nahaja na reki Govzi v občini Foča in je z obratovanjem pričela leta 2017. Za svoje delovanje koristi srednji del toka reke, skupno pa elektrarna doseže nominalno moč 5 MW, kar zadošča za proizvodnjo 14-18 GWh električne energije in potrebe 4 tisoč gospodinjstev. Družba Petrol Power d.o.o. pa se ukvarja s proizvodnjo in distribucijo električne energije v 4 malih hidroelektrarnah na rekah Jezernica (MHE Jezernica in MHE Mujakovići) in Kozica (MHE Majdan in MHE Botun); skupna inštalirana moč znaša 6,9 MW, pričakovana letna proizvodnja pa 15 GWh.
  • Poleg tega je skupina Petrol prisotna tudi pri proizvodnji elektrike v manjših fotovoltaičnih elektrarnah na strehah bencinskih servisov in nekaterih drugih objektih.

Skupina Petrol se zaveda vedno večjih potreb po električni energiji, obenem pa želi prispevati k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov, zato je tudi v letu 2021 intenzivno razvijala in vlagala v proizvodnjo elektrike iz vetrnih in malih hidroelektrarn.

  • V letu 2021 je s proizvodnjo elektrike pričela vetrna elektrarna Ljubač (družba Vjetroelektrana Ljubač d.o.o.) na Hrvaškem, z inštalirano močjo 32,4 MW, 9 vetrnicami in predvideno letno proizvodnjo elektrike v višini 96 GWh, s čimer zagotavlja zeleno energijo za kar 30 tisoč povprečnih gospodinjstev.
  • Konec leta 2021 je z obratovanjem pričela mala hidroelektrarna Grajići (družba STH Energy d.o.o.) v Srbiji, ki bo letno proizvedla 3,2 GWh elektrike, kar zadošča za tisoč povprečnih gospodinjstev.

Skupina Petrol je imela konec leta 2021 skupno inštalirano moč za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov v višini 68,9 MW.

V skupini Petrol smo v letu 2021 zaključili razvoj projektov prvih treh velikih sončnih elektrarn skupne inštalirane moči 22 MW ter s pričakovano proizvodnjo električne energije v višini 29 GWh. Projekt sestavljajo tri ločene elektrarne: Suknovci z 10 MW inštalirane moči, Pliskovo s 6,3 MW inštalirane moči in Vrbnik s 5,7 MW inštalirane moči. Vse se nahajajo na področju Šibeniško Kninske županije na Hrvaškem. Sončne elektrarne bodo s proizvodnjo elektrike pričele v začetku leta 2023. Skupna vrednost investicije je ocenjena na 17 mio EUR. Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana projekt izgradnje sončnih elektrarn Suknovci, Pliskovo in Vrbnik ocenjuje kot ustrezen in daje upravi družbe Petrol d.d., Ljubljana soglasje za njegovo izvedbo.

Nada Drobne Popović, predsednica uprave družbe Petrol d.d., Ljubljana ob tem izpostavlja: »Petrol je ena največjih energetskih družb v regiji, ki se je med prvimi pričela aktivno vključevati v energetsko tranzicijo v nizkoogljično družbo. Investicije v izgradnjo proizvodnje elektrike iz obnovljivih virov so skladne tudi z vizijo skupine Petrol, ki je »Postati integriran partner v energetski tranziciji z odlično uporabniško izkušnjo«, in so pretežno usmerjene na hrvaški trg. Ta je za skupino Petrol zelo pomemben in vanj usmerjamo velik del investicij. V letu 2021 smo zaključili nakup družbe Crodux Derivati Dva, kar nam bo na hrvaškem trgu omogočilo, da preko prodajne mreže bencinskih servisov širimo portfelj strank na področju energentov in storitev energetske tranzicije. Na Hrvaškem ima skupina Petrol že dva vetrna parka - Ljubač in Glunčo. Pri tem je pomembno poudariti, da je Ljubač prvi Petrolov projekt, ki je bil v celoti izveden brez državnih finančnih podpor ali subvencij. Z investicijo v postavitev treh sončnih elektrarn na kninskem področju skupina Petrol odgovarja na povečane potrebe po električni energiji, hkrati pa bo s tem sledila Petrolovi zavezi prehoda v nizkoogljično družbo in zeleno prihodnost ter podprla podjetja, lokalne skupnosti in gospodinjstva pri njihovem energetskem prehodu«.

»Po mnenju nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana, skupina Petrol z investicijo v sončne elektrarne Suknovci, Pliskovo in Vrbnik sledi strateškim ciljem, ki do konca leta 2025 predvidevajo 160 MW proizvodne moči za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov. Usmeritev v proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov pa ne pomeni samo zagotavljanja ustrezne energije z vidika vplivov na okolje, ampak gre tudi za dobro poslovno odločitev«, je poudaril predsednik nadzornega sveta Janez Žlak.

* * *
Prejšnja Naslednja

Kontakt

mag. Barbara Jama Živalič