Nerevidirani rezultati poslovanja skupine Petrol in družbe Petrol d. d., Ljubljana, v letu 2022

16. marec 2023 - Na svoji 30. seji se je nadzorni svet družbe Petrol d. d., Ljubljana, seznanil z nerevidiranimi izkazi poslovanja skupine Petrol in družbe Petrol d. d., Ljubljana, za leto 2022.

Ključni poudarki poslovanja v letu 2022 so bili: nadaljevanje izvajanja strategije skupine Petrol za obdobje 2021–2025, nestabilno in negotovo poslovno okolje, negativne intervencije na trgih pogonskih goriv v regiji in s tem povezane nastale škode, krepitev skupine v regiji in širitev dejavnosti s področja energetske tranzicije. Po oceni nadzornega sveta se je skupina Petrol ustrezno odzivala na izzive leta 2022.

Nestabilno in negotovo poslovno okolje

Poslovno okolje v letu 2022 je bilo zelo zahtevno in je občutno odstopalo od predpostavk ob pripravi letnega poslovnega načrta za leto 2022. Med zunanjimi okoliščinami, ki so soustvarjale kompleksne pogoje poslovanja skupine Petrol, so bili: učinki epidemije Covida-19 v prvih mesecih leta, geopolitične napetosti, povezane z ukrajinsko krizo in nestabilnost energetskih trgov. Visoke cene goriv in energentov ter naraščajoča inflacija so bili povod za vladno regulacijo cen goriv, električne energije in zemeljskega plina na vseh trgih, kjer skupina posluje (samo v Sloveniji je bilo v ta namen v letu 2022 sprejetih kar 37 regulativnih predpisov). To je izrazito vplivalo na poslovanje, s tem pa tudi na doseganje poslovnega načrta skupine Petrol za leto 2022. Pomemben negativen vpliv je na poslovno uspešnost skupine Petrol imelo tudi poslovanje družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana, ki je bila izpostavljena nedobavam ruskega zemeljskega plina in visoki volatilnosti cen zemeljskega plina.

Rekordna prodaja ob regulaciji cen energentov ni omogočila doseganja zastavljenih ciljev

Za leto 2022 je skupina Petrol načrtovala prihodke od prodaje v višini 5,9 mrd EUR, skupni prihodki od prodaje pa so po nerevidiranih podatkih dosegli zgodovinsko rekordnih 9,5 mrd EUR, kar je kar 91 odstotkov več kot v letu 2021. Na rast prihodkov, glede na preteklo leto, sta poleg višjih nabavnih in prodajnih cen pogonskih goriv in energentov vplivali tudi z nizkimi cenami spodbujena povečana količinska prodaja goriv in derivatov ter priključitev družbe Crodux derivati dva d.o.o. v skupino Petrol. Skupina je v letu 2022 prodala 4,1 mio ton goriv in derivatov, kar je 25 odstotkov več kot leto prej. 48,2 odstotka prihodkov je bilo realiziranih s prodajo energije in rešitev, 46,3 odstotka s prodajo goriv in derivatov ter 5,5 odstotkov s prodajo trgovskega blaga in storitev.

Zaradi visokih nabavnih cen vseh energentov ter vpliva regulacije pogonskih goriv in drugih energentov ter škode, ki so jo družbi Geoplin d.o.o. Ljubljana povzročile nedobave zemeljskega plina po ruski pogodbi, se omenjeno povečanje prihodkov od prodaje ne odraža v prilagojenem kosmatem poslovnem izidu. Ta je dosegel 393,4 mio EUR oz. 28 odstotkov manj kot v letu 2021.

EBITDA skupine Petrol je v letu 2022 dosegel 96,3 mio EUR, kar je 60 odstotkov manj kot leta 2021. Največji negativni vpliv na to je imela regulacija cen pogonskih goriv na vseh trgih, in sicer v višini 188,9 mio EUR, regulacija cen ostalih energentov pa 8,3 mio EUR. Na EBITDA skupine Petrol se je v višini 51,7 mio EUR odrazil tudi učinek nedobav zemeljskega plina.

Struktura EBITDA skupine Petrol v letu 2022 se je zaradi zgoraj navedenih razlogov glede na pretekla obdobja precej spremenila. Večinski delež predstavlja trgovsko blago in storitve (71,4 odstotka), energija in rešitve 18,9 odstotka, goriva in derivati pa 2,6 odstotka.

Zaradi opisanih nestabilnih in negotovih poslovnih okoliščin je v letu 2022 skupina Petrol realizirala negativni čisti poslovni izid v višini 2,7 mio EUR. Nerevidirani rezultati ne vključujejo povrnitve škode, ki je v letu 2022 nastala zaradi regulacije cen goriv v Sloveniji (v višini 106,9 mio EUR) in na Hrvaškem (v višini 55,9 mio EUR), za kar je sprožen postopek za mirno rešitev spora na Državno odvetništvo Republike Slovenije in Republike Hrvaške.

Spremenjenim okoliščinam je morala skupina Petrol prilagoditi tudi investicijska sredstva. V letu 2022 je bilo za nadaljnji razvoj v načrtu za leto 2022 namenjenih 100,0 mio EUR, vendar je družba zaradi izpada denarnega toka kot posledice vpliva negativnih intervencij, za investicije namenila 59,8 mio EUR, od tega je bilo 48 odstotkov sredstev namenjenih projektom energetske tranzicije.

Integriran partner v energetski tranziciji

Kljub nestabilnim razmeram v poslovnem okolju je skupina Petrol nadaljevala z jasno začrtano potjo iz svoje strategije za obdobje 2021–2025. Ostala je osredotočena na energetski prehod, v ponudbo integriranih storitev z visoko dodano vrednostjo. Skupina Petrol je krepila svojo prisotnost v regiji JV Evrope in razširila dejavnosti na področju energetskih proizvodov in storitev energetske tranzicije. S pravno pripojitvijo družbe Crodux derivati dva d.o.o. k hrvaški družbi Petrol d.o.o. je Petrol na Hrvaškem postal drugi največji ponudnik naftnih derivatov in se uvršča med največja hrvaška podjetja. V letu 2022 začeta gradnja treh velikih sončnih elektrarn na območju Knina, ki bodo imele pričakovano proizvodnjo električne energije v višini 29 GWh in bodo obratovati začele v letu 2023, pa se bo v skupini Petrol znatno povečala proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov. Ob koncu leta 2022 je maloprodajna mreža skupine Petrol obsegala 594 prodajnih mest, od tega jih je bila skoraj polovica izven Slovenije. Število polnilnic za električna vozila v upravljanju skupine Petrol smo povečali za 121, in sicer z 296 konec leta 2021 na 417 ob koncu leta 2022.

Mnenje nadzornega sveta

Nadzorni svet meni, da je skupina Petrol v letu 2022 ustrezno prilagodila svoje poslovanje zahtevnim razmeram na trgu. Po mnenju nadzornega sveta je uprava družbe Petrol d.d., Ljubljana, v zahtevnih okoliščinah energetske krize in regulativnih posegov držav strokovno vodila družbo, dobro upravljala poslovna in likvidnostna tveganja, izvajala ključne razvojne projekte družbe, s celovito energetsko ponudbo in učinkovitim prilagajanjem zaostrenim poslovnim razmeram pa v maksimalni možni meri blažila posledice negativnih gibanj na energetskem trgu, z učinkovitim nabavnim procesom zagotavljala stabilno in zanesljivo oskrbo z gorivi in energenti ter celovito podporo svojim strankam. To potrjuje tudi ocena bonitetne hiše S&P Global Ratings, ki je družbi Petrol d.d., Ljubljana, v decembru 2022 potrdila dolgoročno bonitetno oceno  »BBB-« in kratkoročno »A-3« ter oceno prihodnjega izgleda bonitetne ocene »stabilno«. Nadzorni svet tudi potrjuje, da je o izzivih in vplivih na poslovanje uprava družbe Petrol d.d., Ljubljana, med letom 2022 redno in transparentno poročala nadzornemu svetu in delničarjem.

Ambiciozno v zahtevno leto 2023

Skupina Petrol nenehno spremlja in analizira dogajanje na trgu in odzivno načrtuje poslovanje. Na poslovanje skupine Petrol bodo še naprej pomembno vplivali regulacija prodajnih cen goriv in energentov, zaostrovanje nabavnih pogojev in inflacija, čemur bo skupina Petrol sledila s prilagajanjem poslovnih procesov in optimizacijo stroškov. Poleg tega bodo na poslovanje vplivali tudi številni dejavniki mednarodnega in domačega okolja: negotove geopolitične in gospodarske razmere, stanje na svetovnem naftnem in energetskem trgu ter gibanje tečaja ameriškega dolarja. Skladno s strategijo do leta 2025 bo skupina Petrol zasledovala temeljne usmeritve zagotavljanja poslovne rasti ob hkratni zavezanosti trajnostnemu razvoju. Ob tem velja izpostaviti, da se skupina Petrol, kot eden ključnih nosilcev energetske tranzicije v regiji, predvsem zaradi posledic regulacij, sooča z zmanjšanim obsegom sredstev za investicije v zeleni prehod. Slovenija, Hrvaška in Srbija ostajajo ključni trgi skupine Petrol. V letu 2023 skupina Petrol načrtuje stabilno poslovanje in ob koncu leta pozitiven rezultat z izpolnjevanjem vseh finančnih zavez. 

* * *
Prejšnja Naslednja

Kontakt

mag. Barbara Jama Živalič