Petrol d.d., Ljubljana

Temeljne dejavnosti matične družbe so trgovanje z naftnimi proizvodi, ostalim trgovskim blagom, električno energijo, dobava ter prodaja plina in toplote ter prodaja storitev.

Kontaktirajte nas

Osnovni podatki

Odgovorna oseba

Nada Drobne Popović

Dejavnost družbe

Družba Petrol d.d., Ljubljana, je bila formalno ustanovljena 5. junija 1945 kot podružnica državnega podjetja Jugopetrol. Do preoblikovanja v zasebno delniško družbo leta 1997 je poslovala v različnih organizacijskih oblikah. Prevladujoča dejavnost Petrola d.d., Ljubljana, je prodaja proizvodov iz nafte in ostalih energentov (utekočinjenega naftnega plina, zemeljskega plina in elektrike) ter trgovskega blaga in storitev. Ob tem se družba Petrol d.d., Ljubljana, ukvarja tudi s projekti energetskih in okoljskih rešitev.

Na slovenskem maloprodajnem trgu naftnih derivatov ima s 318 bencinskimi servisi 56-odstotni tržni delež.

Petrol d.d., Ljubljana, realizira pretežni del prihodkov in dobička skupine Petrol.

V letu 2021 je družba Petrol d.d., Ljubljana, realizirala 3,6 mrd EUR prihodkov od prodaje, kar je 52 odstotkov več kot leta 2020, predvsem zaradi višjih cen nafte, električne energije in ostalih energentov.

Prihodke od prodaje je družba Petrol d.d., Ljubljana, realizirala s prodajo:

  • 2,6 mio ton proizvodov iz nafte, kar je 3 odstotke manj kot leta 2020; 
  • 33,0 tisoč ton UNP, kar je 5 odstotkov več kot leta 2020; 
  • 1,4 TWh zemeljskega plina, kar je 4 odstotke več kot leta 2020; 
  • trgovskega blaga v vrednosti 396,0 mio EUR, kar je 6 odstotkov več kot leta 2020. 

Stroški iz poslovanja so znašali 298,7 mio EUR, kar je 10 odstotkov več kot v letu 2020. Stroški materiala so bili realizirani v višini 23,8 mio EUR in so v enaki višini kot v letu 2020. Stroški storitev so znašali 114,2 mio EUR, kar je 3 odstotke več kot v letu 2020. Stroški dela so znašali 78,3 mio EUR, kar je 5 odstotkov več kot v letu 2020. Družba Petrol d.d., Ljubljana, je v skladu z Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo koristila ukrepe povračila nadomestila karantene in višje sile, povračila kriznega dodatka in povračila nadomestila kratke bolniške 80 odstotkov, in sicer v skupnem znesku 0,4 mio EUR (v letu 2020 pa v višini 2,4 mio EUR), ter navedeno oprostitev evidentirala kot znižanje stroškov dela. Amortizacija je znašala 46,7 mio EUR, kar je 1 odstotek manj kot v letu 2020. Drugi stroški so bili realizirani v višini 35,7 mio EUR.

Drugi poslovni prihodki so znašali 274,8 mio EUR in so za 164 odstotkov višji kot v letu 2020. Dobiček izpeljanih finančnih instrumentov je znašal 269,8 mio EUR, kar je 171 odstotkov več kot v letu 2020. Drugi poslovni odhodki, med katerimi večino predstavlja izguba izpeljanih finančnih instrumentov, so znašali 236,3 mio EUR in so za 210 odstotkov višji kot v letu 2020.

Drugi poslovni prihodki so znašali 103,9 mio EUR in so za 22,4 mio EUR višji kot v letu 2019. Dobiček izpeljanih finančnih instrumentov je znašal 99,7 mio EUR, kar je 29 odstotkov več kot v letu 2019. Drugi poslovni odhodki, pri čemer veliko večino predstavlja izguba izpeljanih finančnih instrumentov, so znašali 76,3 mio EUR in so za 8,3 mio EUR nižji kot v letu 2019.

Poslovni izid iz poslovanja je znašal 100,3 mio EUR, kar je 184 odstotkov več kot v letu 2020.

Finančni prihodki iz dividend odvisnih, pridruženih in skupaj obvladovanih družb so znašali 3,3 mio EUR, kar je 0,3 mio EUR manj kot v letu 2020. Finančni izid je znašal -20,2 mio EUR in je 12,9 mio EUR slabši kot v letu 2020. V letu 2021 je družba Petrol d.d., Ljubljana, v primerjavi z letom 2020 realizirala 7,6 mio EUR višji neto dobiček izpeljanih finančnih instrumentov in 6,7 mio EUR višjo izgubo iz neto tečajnih razlik. Popravek vrednosti poslovnih terjatev je bil obračunan v višini 3,0 mio EUR. Iz naslova slabitev naložb in dobrega imena so bili finančni odhodki višji za 6,6 mio EUR. Neto odhodki za obresti so bili 1,1 mio EUR višji kot v letu 2020, odprava in izterjani popravki terjatev pa so bili 0,6 mio EUR nižji kot v letu 2020. Neto drugi finančni odhodki so bili v letu 2021 2,4 mio EUR višji kot v letu 2020.

Poslovni izid pred davki je znašal 83,4 mio EUR, kar je 51,7 mio EUR več kot v letu 2020. Čisti poslovni izid družbe Petrol d.d., Ljubljana, za leto 2021 je bil realiziran v višini 66,5 mio EUR, kar je 37,6 mio EUR več kot v letu 2020.

Celotna sredstva družbe Petrol d.d., Ljubljana, so 31. decembra 2021 znašala 1,9 mrd EUR, kar je 28 odstotkov več kot v letu 2020. Od tega so dolgoročna sredstva znašala 1,2 mrd EUR, kar je 19 odstotkov več kot 31. decembra 2020. Kratkoročna sredstva so znašala 650,1 mio EUR, kar je 48 odstotkov več kot 31. decembra 2020, predvsem zaradi nižjih poslovnih terjatev.

Kapital družbe Petrol d.d., Ljubljana, je 31. decembra 2021 znašal 609,9 mio EUR, kar je 4 odstotke več kot konec leta 2020.

Kontakt

PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana

Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana