Petrol d.d. Ljubljana

Temeljne dejavnosti matične družbe so trgovanje z naftnimi proizvodi, ostalim trgovskim blagom, električno energijo, dobava ter prodaja plina in toplote ter prodaja storitev.

Kontaktirajte nas

Osnovni podatki

Odgovorna oseba

Nada Drobne Popović

Dejavnost družbe

Družba Petrol d.d., Ljubljana, je bila formalno ustanovljena 5. junija 1945 kot podružnica državnega podjetja Jugopetrol. Do preoblikovanja v zasebno delniško družbo leta 1997 je poslovala v različnih organizacijskih oblikah. Prevladujoča dejavnost Petrola d.d., Ljubljana, je prodaja proizvodov iz nafte in ostalih energentov (utekočinjenega naftnega plina, zemeljskega plina in elektrike) ter trgovskega blaga in storitev. Ob tem se družba Petrol d.d., Ljubljana, ukvarja tudi s projekti energetskih in okoljskih rešitev.

Na slovenskem maloprodajnem trgu naftnih derivatov ima s 318 bencinskimi servisi 56-odstotni tržni delež.

Petrol d.d., Ljubljana, realizira pretežni del prihodkov in dobička skupine Petrol.

V letu 2020 je družba Petrol d.d., Ljubljana realizirala 2,3 mrd EUR prihodkov od prodaje, kar je 34 odstotkov manj kot leta 2019, predvsem zaradi nižjih cen nafte in nižje prodaje proizvodov iz nafte, kar je predvsem posledica pandemije (vpliv pandemije je naveden v poglavju Analiza uspešnosti poslovanja in vpliv pandemije na poslovanje skupine Petrol v letu 2020 ter v drugih poglavjih tega poročila).

Prihodke od prodaje je družba Petrol d.d., Ljubljana, realizirala s prodajo:

  • 2,7 mio ton proizvodov iz nafte, kar je 20 odstotkov manj kot leta 2019;
  • 31,3 tisoč ton UNP, kar je 14 odstotkov manj kot leta 2019;
  • 1,4 TWh zemeljskega plina, kar je 34 odstotkov več kot leta 2019;
  • trgovskega blaga v vrednosti 372,6 mio EUR, kar je 5 odstotkov manj kot leta 2019; in
  • elektrike ter energetskih in okoljskih rešitev.

Prilagojeni kosmati poslovni izid je znašal 280,5 mio EUR, kar je 19 odstotkov manj kot leta 2019, predvsem zaradi nižje prodaje proizvodov iz nafte, kar je posledica pandemije.

Stroški iz poslovanja so znašali 272,8 mio EUR, kar je 2 odstotka več kot v letu 2019. Stroški materiala so bili realizirani v višini 23,8 mio EUR, kar je 3 odstotke manj kot v letu 2019. Stroški storitev so znašali 110,4 mio EUR, kar je 8 odstotkov manj kot v letu 2019. Stroški dela so znašali 74,7 mio EUR, kar je 1 odstotek manj kot v letu 2019. Družba Petrol d.d., Ljubljana je v skladu z Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 koristila ukrep delne oprostitve plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v skupni višini 2,4 mio EUR ter navedeno oprostitev evidentirala kot znižanje stroškov pokojninskih in drugih socialnih zavarovanj.

Amortizacija je znašala 47,2 mio EUR, kar je 6 odstotkov več kot v letu 2019. Drugi stroški so bili realizirani v višini 16,7 mio EUR, kar je 14,4 mio EUR več kot v letu 2019, zaradi slabitve sredstev in nižje odprave rezervacij.

Drugi poslovni prihodki so znašali 103,9 mio EUR in so za 22,4 mio EUR višji kot v letu 2019. Dobiček izpeljanih finančnih instrumentov je znašal 99,7 mio EUR, kar je 29 odstotkov več kot v letu 2019. Drugi poslovni odhodki, pri čemer veliko večino predstavlja izguba izpeljanih finančnih instrumentov, so znašali 76,3 mio EUR in so za 8,3 mio EUR nižji kot v letu 2019.

Poslovni izid iz poslovanja je znašal 35,4 mio EUR, kar je 55 odstotkov manj kot v letu 2019.

Finančni prihodki iz dividend odvisnih, pridruženih in skupaj obvladovanih družb so znašali 3,6 mio EUR, kar je 1,4 mio EUR več kot v letu 2019. Finančni izid je znašal -7,3 mio EUR in je 0,5 mio EUR slabši kot v letu 2019. V letu 2020 je družba Petrol d.d., Ljubljana, v primerjavi z letom 2019 realizirala 6,4 mio EUR višjo izgubo neto izpeljanih finančnih instrumentov. Iz naslova slabitev naložb in dobrega imena so bili finančni odhodki nižji za 4,6 mio EUR. Neto pozitivne tečajne razlike so bile v letu 2020 4,9 mio EUR višje kot v letu 2019, neto odhodki za obresti so bili 1,7 mio EUR nižji kot v letu 2019, odprava in izterjani popravki terjatev so bili 0,8 mio EUR višji kot v letu 2019. Petrol d.d., Ljubljana v letu 2020 ni oblikoval popravkov vrednosti finančnih in poslovnih terjatev medtem, ko so le-ti v letu 2019 skupaj znašali 1,4 mio EUR. Neto drugi finančni prihodki so bili v letu 2020 1,6 mio EUR višji kot v letu 2019.

Poslovni izid pred davki je znašal 31,7 mio EUR, kar je 41,6 mio EUR manj kot v letu 2019. Čisti poslovni izid družbe Petrol d.d., Ljubljana, za leto 2020 je bil realiziran v višini 28,9 mio EUR, kar je 52 odstotkov manj kot v letu 2019./p>

Celotna sredstva družbe Petrol d.d., Ljubljana, so 31. decembra 2020 znašala 1,5 mrd EUR, kar je 3 odstotke manj kot v letu 2019. Od tega so dolgoročna sredstva znašala 1,0 mrd EUR, kar je 2 odstotka več kot 31. decembra 2019. Kratkoročna sredstva so znašala 440,4 mio EUR, kar je 12 odstotkov manj kot 31. decembra 2019, predvsem zaradi nižjih poslovnih terjatev in zalog.

Kapital družbe Petrol d.d., Ljubljana, je 31. decembra 2020 znašal 586,0 mio EUR, kar je 3 odstotke manj kot konec leta 2019.

Kontakt

PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana

Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana