Petrol d.d., Ljubljana

Temeljne dejavnosti matične družbe so trgovanje z naftnimi proizvodi, ostalim trgovskim blagom, električno energijo, dobava ter prodaja plina in toplote ter prodaja storitev.

Kontaktirajte nas

Osnovni podatki

Odgovorna oseba

Sašo Berger

Dejavnost družbe

Družba  Petrol  d.d.,  Ljubljana,  je  bila  formalno  ustanovljena  5.  junija  1945  kot  podružnica državnega  podjetja  Jugopetrol.  Do  preoblikovanja  v  zasebno  delniško  družbo  leta  1997  je poslovala  v  različnih  organizacijskih  oblikah.  Prevladujoča  dejavnost  družbe  Petrol  d.d., Ljubljana, je prodaja goriv in derivatov, trgovskega blaga in storitev ter energije in rešitev.  
 
Na  slovenskem  maloprodajnem  trgu  naftnih  derivatov  ima  s  318  bencinskimi  servisi  56- odstotni tržni delež.  
 
V letu 2022 je družba Petrol d.d., Ljubljana, realizirala 7,3 mrd EUR prihodkov od prodaje, kar je 106 odstotkov več kot leta 2021, predvsem zaradi višjih cen nafte, električne energije in ostalih energentov in tudi zaradi dobre prodaje goriv in derivatov.  
 
Prihodke od prodaje je družba Petrol d.d., Ljubljana, realizirala s prodajo:  
•  3,5 mio ton goriv in derivatov, kar je 34 odstotkov več kot leta 2021,
•  358,5 mio EUR trgovskega blaga in storitev, kar je 7 odstotkov manj kot leta 2021,
•  0,8 TWh zemeljskega plina končnim kupcem, kar je 6 odstotkov več kot leta 2021,
•  1,8 TWh električne energije končnim kupcem, kar je 9 odstotkov manj kot leta 2021,
•  117,2 tisoč MWh toplotne energije, kar je 7 odstotkov manj kot leta 2021.
 
Stroški iz poslovanja so znašali 301,4 mio EUR, kar je 4 odstotke manj kot v letu 2021. Stroški  materiala  so  bili  realizirani  v  višini  28,6  mio  EUR  in  so  20  odstotkov višji kot v letu 2021, predvsem  zaradi  rasti  cen energije.  Stroški  storitev  so  znašali  136,1  mio  EUR,  kar  je  19 odstotkov več kot v letu 2021, med njimi so se zaradi visoke prodaje goriv in derivatov najbolj zvišali stroški transportnih storitev. Stroški dela so znašali 82,1 mio EUR, kar je 5 odstotkov več kot v letu 2021. Družba Petrol d.d., Ljubljana, je v skladu z Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo koristila ukrepe povračila  nadomestila  karantene  in  višje  sile,  povračila  kriznega  dodatka  in  povračila nadomestila kratke bolniške 80 odstotkov, in sicer v skupnem znesku 28 tisoč EUR (v letu 2021 pa v višini 0,4 mio EUR), ter navedeno oprostitev evidentirala kot znižanje stroškov dela.
Amortizacija je znašala 46,5 mio EUR, kar je na ravni leta 2021. Drugi stroški so bili realizirani v višini 8,1 mio EUR.  
 
Drugi poslovni prihodki so znašali 6,4 mio EUR in so za 29 odstotkov višji kot v letu 2021.
Dobiček izpeljanih finančnih instrumentov je znašal 525,1 mio EUR, kar je 95 odstotkov več kot v letu 2021. Drugi poslovni odhodki so znašali 0,03 mio EUR. Izguba izpeljanih finančnih instrumentov je znašala 551,3 mio EUR in je za 133 odstotkov višja kot v letu 2021.  
 
Poslovni izid iz poslovanja je znašal 17,9 mio EUR, kar je 68,2 mio EUR manj kot v letu 2021.

Finančni prihodki iz dividend odvisnih, pridruženih in skupaj obvladovanih družb so znašali 1,7 mio EUR, kar je 1,6 mio EUR manj kot v letu 2021. Finančni izid je znašal -1,7 mio EUR.
 
V letu 2022 je družba Petrol d.d., Ljubljana, v primerjavi z letom 2021 realizirala 2,0 mio EUR nižji neto dobiček izpeljanih finančnih instrumentov in 3,4 mio EUR nižjo izgubo iz neto tečajnih razlik. Slabitev naložb in dobrega imena v letu 2022 ni bilo. Neto odhodki od obresti so bili v višini 5,9 mio EUR, na enaki ravni kot leta 2021. Odprava popravkov finančnih terjatev je bila 0,3 mio EUR višja kot v letu 2021. Neto drugi finančni prihodki so bili v letu 2022 2,6 mio EUR višji kot v letu 2021.
 
Poslovni izid pred davki je znašal 17,8 mio EUR, kar je 65,6 mio EUR manj kot v letu 2021. Čisti poslovni izid družbe Petrol d.d., Ljubljana, za leto 2022 je bil realiziran v višini 19,4 mio EUR, kar je 47,1 mio EUR manj kot v letu 2021. Celotna sredstva družbe Petrol d.d., Ljubljana, so 31. decembra 2022 znašala 2,1 mrd EUR, kar je 13 odstotkov več kot 31. decembra 2021.
Od tega so dolgoročna sredstva znašala 1,2 mrd EUR, kar je 3 odstotke manj kot 31. decembra 2021.  Kratkoročna  sredstva  so  znašala  921,5  mio  EUR,  kar  je  42  odstotkov  več  kot  31. decembra 2021, predvsem zaradi višjih poslovnih terjatev.
 
Kapital družbe Petrol d.d., Ljubljana, je 31. decembra 2022 znašal 598,0 mio EUR, kar je 2 odstotka manj kot konec leta 2021.

Kontakt

PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana

Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana