Petrol d.d., Ljubljana

Temeljne dejavnosti matične družbe so trgovanje z naftnimi proizvodi, ostalim trgovskim blagom, električno energijo, dobava ter prodaja plina in toplote ter prodaja storitev.

Kontaktirajte nas

Osnovni podatki

Odgovorna oseba

Sašo Berger, predsednik uprave

Dejavnost družbe

Družba  Petrol  d.d.,  Ljubljana,  je  bila  formalno  ustanovljena  5.  junija  1945  kot  podružnica državnega  podjetja  Jugopetrol.  Do  preoblikovanja v  zasebno  delniško  družbo  leta  1997  je poslovala  v  različnih  organizacijskih  oblikah.  Prevladujoča  dejavnost  družbe  Petrol  d.d., Ljubljana, je prodaja goriv in derivatov, trgovskega blaga in storitev ter energije in rešitev.

Na  slovenskem  maloprodajnem  trgu  naftnih  derivatov  ima  s  318  bencinskimi  servisi  58-odstotni tržni delež.

V letu 2023 je družba Petrol d.d., Ljubljana, realizirala 5,3 mrd EUR prihodkov iz pogodb s kupci, kar je 28 odstotkov manj kot leta 2022, in to predvsem zaradi nižjih cen energentov.

Prihodke od prodaje je družba Petrol d.d., Ljubljana, realizirala s prodajo:
  • 3,3 mio ton goriv in derivatov, kar je 7 odstotkov manj kot leta 2022,
  • 390,4 mio EUR trgovskega blaga in storitev, kar je 9 odstotkov več kot leta 2022,
  • 1,1 TWh zemeljskega plina končnim kupcem, kar je 29 odstotkov več kot leta 2022,
  • 1,9 TWh električne energije končnim kupcem, kar je 4 odstotke več kot leta 2022,
  • 111,8 tisoč MWh toplotne energije, kar je 10 odstotkov manj kot leta 2022.  

Stroški iz poslovanja so znašali 384,5 mio EUR, kar je 28 odstotkov več kot v letu 2022. Stroški materiala so bili realizirani v višini 52,5 mio EUR in so za 84 odstotkov višji kot v letu 2022, in sicer predvsem zaradi rasti cen energije, ki je bila v večini zakupljena v letu 2022, ko so bile cene energentov zelo visoke. Stroški storitev so znašali 145,8 mio EUR, tj. 7 odstotkov več kot v letu 2022. Stroški dela so znašali 105,0 mio EUR, kar je 28 odstotkov več kot v letu 2022, amortizacija  pa  je  znašala  46,4  mio  EUR,  kar  je  na  ravni  leta  2022.  Drugi  stroški  so  bili realizirani v višini 34,7 mio EUR.

Drugi poslovni prihodki so znašali 7,2 mio EUR in so za 11 odstotkov višji kot v letu 2022. Neto dobiček izvedenih finančnih instrumentov je znašal 55,2 mio EUR, kar je 81,4 mio EUR več kot v letu 2022.

Poslovni izid iz poslovanja je znašal 115,4 mio EUR, kar je 97,5 mio EUR več kot v letu 2022.

Finančni prihodki iz dividend odvisnih, pridruženih in skupaj obvladovanih družb so znašali 3,8 mio EUR, kar je 2,1 mio EUR več kot v letu 2022. Finančni izid je v letu 2023 znašal –10,8 mio EUR.

Poslovni izid pred davki je znašal 108,4 mio EUR, kar je 90,5 mio EUR več kot v letu 2022. Čisti poslovni izid družbe Petrol d.d., Ljubljana, za leto 2023 je bil realiziran v višini 92,8 mio EUR, kar je 73,4 mio EUR več kot v letu 2022.

Celotna sredstva družbe Petrol d.d., Ljubljana, so 31. decembra 2023 znašala 2,0 mrd EUR, kar je 6 odstotkov manj kot konec preteklega leta. Od tega so dolgoročna sredstva znašala 1,2 mrd EUR oz. 2 odstotka manj kot 31. decembra 2022. Kratkoročna sredstva so znašala 820,0 mio EUR, kar je 11 odstotkov manj kot 31. decembra 2022.

Kapital družbe Petrol d.d., Ljubljana, je 31. decembra 2023 znašal 618,6 mio EUR, kar je 3 odstotke več kot konec leta 2022.

Kontakt

PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana

Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana