Petrol d.d. Ljubljana

Temeljne dejavnosti matične družbe so trgovanje z naftnimi proizvodi, ostalim trgovskim blagom, električno energijo, dobava ter prodaja plina in toplote ter prodaja storitev.

Kontaktirajte nas

Osnovni podatki

Odgovorna oseba

Nada Drobne Popović

Dejavnost družbe

Družba Petrol d.d., Ljubljana, je bila formalno ustanovljena 5. junija 1945 kot podružnica državnega podjetja Jugopetrol. Do preoblikovanja v zasebno delniško družbo leta 1997 je poslovala v različnih organizacijskih oblikah. Prevladujoča dejavnost Petrola d.d., Ljubljana, je prodaja naftnih derivatov in ostalih energentov (utekočinjenega naftnega plina, zemeljskega plina in elektrike) ter trgovskega blaga in storitev. Poleg tega se družba ukvarja tudi s projekti energetskih in okoljskih rešitev.

Na slovenskem maloprodajnem trgu naftnih derivatov ima s 319 bencinskimi servisi 57-odstotni tržni delež.

Petrol d.d., Ljubljana, realizira pretežni del prihodkov in dobička skupine Petrol.

V letu 2018 je družba realizirala 4,3 mrd EUR prihodkov od prodaje, kar je 14 odstotkov več kot v letu 2017.

Prihodke od prodaje je družba Petrol d.d., Ljubljana, realizirala s prodajo:

  • 3,2 mio ton proizvodov iz nafte,
  • 35 tisoč ton UNP,
  • 1,0 TWh zemeljskega plina,
  • 20,6 TWh elektrike,
  • trgovskega blaga1 in povezanih storitev v vrednosti 408,7 mio EUR in
  • energetskih in okoljskih rešitev.

Prilagojeni kosmati poslovni izid2 je znašal 348,7 mio EUR, kar je 10 odstotkov več kot v letu 2017.

Stroški iz poslovanja so znašali 257,6 mio EUR, kar je 12 odstotkov več kot v letu 2017. Rast stroškov je v precejšnji meri povezana z vključitvijo družbe Petrol Energetika d.o.o. v matično družbo Petrol d.d., Ljubljana. Stroški materiala so bili realizirani v višini 24,9 mio EUR, kar je 56 odstotkov več kot v letu 2017. Povečali so se predvsem na račun višjih stroškov energije. Stroški storitev so znašali 121,2 mio EUR, kar je 12 odstotkov več kot v letu 2017. Razlog za povečanje so predvsem višji stroški vzdrževanja osnovnih sredstev, višji stroški najemnin, višji stroški plačilnega prometa in višji transportni stroški, kar je povezano z višjo prodajo. Stroški dela so znašali 66,7 mio EUR, kar je 26 odstotkov več kot v letu 2017. Do povečanja je prišlo zaradi vključitve družbe Petrol Energetika d.o.o. v matično družbo ter novih zaposlitev na novih prodajnih mestih, na področju informatike in novih poslovnih modelov ter na segmentu energetskih rešitev zaradi širitve poslovanja.  Amortizacija je znašala 37,6 mio EUR, kar je 17 odstotkov več kot v letu 2017. Drugi stroški so bili realizirani v višini 7,2 mio EUR.

Neto drugi poslovni prihodki so znašali 3,0 mio EUR, kar je 16 odstotkov manj kot v letu 2017, predvsem zaradi nižje porabe ekoloških rezervacij.

Poslovni izid iz poslovanja je znašal 94,0 mio EUR, kar je 4 odstotke več kot v letu 2017.

Finančni prihodki iz dividend odvisnih, pridruženih in skupaj obvladovanih družb so znašali 34,0 mio EUR, od tega dividende družbe IG Energetski sistemi d.o.o v višini 30,2 mio EUR. Finančni izid je znašal -11,3 mio EUR, kar je 3,1 mio EUR boljše kot v letu 2017. V letu 2018 je družba Petrol d.d., Ljubljana, v primerjavi z letom 2017 oblikovala za 1,5 mio EUR nižje popravke vrednosti poslovnih terjatev in realizirala nižje neto odhodke za obresti v višini 3,5
mio EUR. Neto tečajne razlike so bile v letu 2018 negativne in s tem 7,0 mio EUR nižje kot v letu 2017. Iz naslova slabitev naložb in dobrega imena pa ima družba višje finančne odhodke v višini 2,5 mio EUR.

Poslovni izid pred davki je znašal 116,7 mio EUR, kar je 47 odstotkov več kot v letu 2017. Čisti poslovni izid družbe Petrol d.d., Ljubljana, za leto 2018 je bil realiziran v višini 100,6 mio EUR, kar je 57 odstotkov več kot v letu 2017.

Celotna sredstva družbe Petrol d.d., Ljubljana, so 31. decembra 2018 znašala 1,5 mrd EUR, kar je 13 odstotkov več kot v letu 2017. Od tega so dolgoročna sredstva znašala 928,0 mio EUR, kar je 9 odstotkov več kot 31. decembra 2017. Kratkoročna sredstva so znašala 567,8 mio EUR, kar je 20 odstotkov več kot 31. decembra leta 2017.

Družba Megaenergija d.o.o. se je po nakupu v aprilu 2018 pripojila k matični družbi Petrol d.d., Ljubljana.

Družba Petrol Energetika, d.o.o., se je maja 2018 pripojila k matični družbi Petrol d.d., Ljubljana.

Družba Petrol Geoterm d.o.o. se je decembra 2018 pripojila k matični družbi Petrol d.d., Ljubljana.

Kapital družbe Petrol d.d., Ljubljana, je 31. decembra 2018 znašal 582,0 mio EUR, kar je 21 odstotkov več kot konec leta 2017.

1MSRP 15

2Prilagojeni kosmati poslovni izid = prihodki od prodaje - nabavna vrednost prodanega blaga. Gre za postavko, ki ni opredeljena v Mednarodnih standardih računovodskega poročanja.

Kontakt

PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana

Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana