Pri delu upoštevamo visoke standarde poslovne etike in gradimo organizacijsko kulturo, ki spodbuja zakonito, transparentno in etično ravnanje in odločanje vseh zaposlenih, kar je temelj skladnosti poslovanja. Uveljavljamo načelo ničelne tolerance do nezakonitega in neetičnega ravnanja.

Tveganja, povezana z varovanjem okolja, skupina Petrol obvladuje s krovno varnostno politiko celotne skupine, s sistemom zagotavljanja skladnosti poslovanja (Compliance) in z elementarnimi (izvedbenimi) varnostnimi in okoljskimi podpolitikami (npr. sistem obvladovanja varnosti po SEVESO direktivi, ki je v veljavi za vse SEVESO obrate tveganja v upravljanju skupine Petrol).

Politike, ki opredeljujejo naše učinke na okolje, so: krovna varnostna politika z okoljsko politiko, energetska politika in sistem varnosti in kakovosti, ki se povezujejo in prekrivajo ter so sestavni del vseh procesov v Petrolu.

Skrb za varovanje okolja je vpeta v vse ravni našega poslovanja. Petrolov sistem ravnanja z okoljem je prilagojen zahtevam mednarodnega standarda ISO 14001 in je sestavni del Petrolovega razvojnega načrta.

Pri ravnanju z okoljem smo se v Petrolu zavezali štirim temeljnim ciljem:

 1. vsa skladišča, bencinske servise in druge objekte bomo ekološko posodobili,
 2. emisije škodljivih snovi bomo znižali na najmanjšo mogočo raven,
 3. gospodarno bomo izrabljali naravne vire,
 4. v največji možni meri bomo preprečevali nesreče in zmanjševali možnosti za njihov nastanek.

Petrol ima za svoje delovanje pridobljenih več okoljevarstvenih dovoljenj, odvisno od aktivnosti, ki potekajo na teh lokacijah.

Za vse obrate SEVESO, ki predstavljajo večje tveganje, imamo veljavna okoljevarstvena dovoljenja. Vsa določila, ki so opredeljena v okoljevarstvenih dovoljenjih, dosledno izvajamo.

Energetska politika zavezuje Petrol k nadzoru nad ravnanjem z energijo in vodo, ki jo potrebujemo pri opravljanju storitev. Zavezali smo se, da bomo nenehno optimizirali svojo učinkovitost in zniževali stroške za energijo in vodo ter obenem zmanjševali vplive na okolje in s tem emisije toplogrednih plinov. Z izvajanjem energetske politike si v Petrolu prizadevamo za odgovorno in učinkovito rabo energije in varčevanje z vodo v vseh objektih, napravah in opremi, kar se kaže tudi na manjšem vplivu na okolje.

Zaradi strateškega pomena in ob zavedanju ranljivosti energetske in naftno-trgovinske dejavnost je zagotavljanje varnega in neprekinjenega poslovanja eno od ključnih odgovornosti v poslovanju skupine Petrol. K temu pripomore med drugim vzpostavljen integriran varnostni sistem.

Krovna varnostna politika zajema naslednja področja varnosti:

 1. varnost in zdravje pri delu,
 2. varstvo pred požari,
 3. fizično in tehnično varovanje oseb in premoženja,
 4. varstvo okolja,
 5. varno ravnanje s kemikalijami in varnost pri prevozu nevarnih snovi v cestnem, železniškem in pomorskem prometu,
 6. varovanje tajnih podatkov in poslovnih skrivnosti,
 7. informacijska varnost.

Pri vseh procesih obdelave osebnih podatkov skrbimo za vse vidike spoštovanja posameznikove zasebnosti, in sicer predvsem z opredelitvijo jasnega namena obdelave osebnih podatkov, ki ga vedno umestimo v okvire legitimnih meja, definiranjem natančno določenih vrst osebnih podatkov, ki jih potrebujemo le za konkretni namen, ugotavljanjem ustrezne pravne podlage za obdelavo podatkov, transparentnimi in preglednimi seznanitvami posameznikov z obdelavami osebnih podatkov ter vsemi relevantnimi informacijami glede obdelav ter njihovimi pravicami. Nenehno skrbimo za ustrezno informacijsko varnost pri obdelavah osebnih podatkov, saj je varnost osnova zaupanja.
Varovanje zasebnosti in osebnih podatkov