Trajnostne vrednote in trajnostna strategija Petrola

Trajnostne vrednote in trajnostna strategija so temelj Petrolovega poslovnega modela. S celovito ponudbo sodobnih energetsko-okoljskih rešitev skrbimo za zanesljivo, gospodarno in okolju prijazno oskrbo ter skupaj z našimi partnerji ustvarjamo nizkoogljično družbo. S svojim delovanjem vsakodnevno izkazujemo družbeno odgovornost in zavezanost trajnostnemu razvoju.

Naše vrednote so:

  • Spoštovanje: Spoštujemo sočloveka in okolje.
  • Zaupanje: S poštenostjo gradimo partnerstva.
  • Odličnost: Hočemo biti najboljši v vsem, kar delamo.
  • Ustvarjalnost: S svojimi idejami ustvarjamo napredek.
  • Srčnost: Delamo zavzeto in pogumno.

V Petrolu čutimo posebno odgovornost do svojih zaposlenih, kupcev, dobaviteljev, poslovnih partnerjev, lastnikov in družbe kot celote. Njihova pričakovanja uresničujemo z motiviranimi in podjetniško usmerjenimi zaposlenimi, upoštevamo temeljna zakonska in moralna pravila slovenske družbe in širša evropska merila ter skrbimo za varovanje okolja.

Petrolova strategija trajnostnega razvoja

Skupina Petrol je kot ena izmed osrednjih energetskih družb v Sloveniji in v državah JV Evrope prevzela aktivno vlogo pri povečevanju energetske neodvisnosti, energetske učinkovitosti in pri povečevanju deleža obnovljivih virov energije na trgih, kjer poslujemo. Dolgoročno stremimo k oblikovanju vse bolj zelenega energetskega miksa, tudi ko gre za trajnostno mobilnost.

Prehod v krožno gospodarstvo prepoznavamo kot priložnost za nove poslovne modele, večjo snovno učinkovitost in za odpiranje novih zelenih delovnih mest, seveda ob zmanjševanju okoljskega odtisa. S svojo trajnostno strategijo se zavzemamo za zmanjševanje uporabe primarnih surovin, ločevanje odpadkov na izvoru in generiranje čim čistejših frakcij ter povečevanje snovne predelave. Tam, kjer le-ta ni mogoča oziroma smiselna, pa se zavzemamo za energetsko izrabo odpadkov.

Trajnostni razvoj skupine Petrol temelji na treh stebrih: nizkoogljična energetska družba, partnerstvo z zaposlenimi in družbenim okoljem ter krožno gospodarstvo. To so stebri upravljanja ESG dejavnikov, po katerih nas presojajo trajnostno odgovorni investitorji in drugi deležniki. Na vseh stebrih smo definirali ključne gradnike in cilje do leta 2022, ki jih merimo.
V novi strategiji razvoja do leta 2025 je trajnostni razvoj prioriteta, saj smo si zastavili ambiciozen cilj znižanja ogljičnega odtisa svoje dejavnosti za 40 odstotkov.  

S strateškimi investicijami aktivno povečujemo delež proizvodnje elektrike iz obnovljivih virov energije na trgih, kjer poslujemo. Letno proizvedemo precej več zelene elektrike, kot je porabimo za lastno dejavnost. Zavzeto izvajamo paleto dejavnosti za povečevanje energetske učinkovitosti, kjer imamo sloves uspešnega in zanesljivega partnerja. Kot strateški partner v energetski tranziciji z odlično uporabniško izkušnjo ne želimo le odgovorno zniževati lastnega okoljskega odtisa, ampak tudi izkoristiti velik tržni in okoljski potencial pri prehodu v bolj trajnostno oziroma nizkoogljično energetiko.

V obdobju 2021–2025 bomo za naložbe namenili 698 milijonov evrov, od tega 35 odstotkov v energetsko tranzicijo. V letu 2025 bomo imeli skupno inštalirano moč 164 MW vetrnih in sončnih elektrarn, kar je 78 odstotkov več kot leta 2020, število električnih polnilnic bomo povečali na 1.575, s projekti energetske prenove pa bomo v tem obdobju dosegli 73 GWh prihrankov energije pri končnih kupcih. S temi naložbami bomo pomembno prispevali k izboljševanju energetske učinkovitosti in doseganju nacionalnih ciljev s področja razogljičenja.
Še naprej bomo veliko pozornosti namenjali razvoju naprednih in okolju prijaznejših goriv, s katerimi odpiramo vrata alternativni mobilnosti. Tako Q Max LPG avtoplin nudimo na skoraj stotih bencinskih servisih, v največji LPG-mreži v Sloveniji. Do leta 2022 načrtujemo zgraditev 13 polnilnih postaj CNG na naših prodajnih mestih v Sloveniji.
Največji delež investicij namenjamo električni mobilnosti. Petrol ima najširšo mrežo e-polnilnic v Sloveniji in več kot 350 polnilnih mest v regiji. Do leta 2025 bomo postavili več kot 1300 novih e-polnilnic. S področja električne mobilnosti se osredotočamo na dva ključna segmenta, na polnilno infrastrukturo, kar pomeni vzpostavitev, upravljanje in vzdrževanje infrastrukture za polnjenje električnih vozil ter zagotavljanje storitve polnjenja, in na storitve mobilnosti, kot so poslovni najem, elektrifikacija voznih parkov in storitev upravljanja voznih parkov. S tem podjetjem omogočamo postopen prehod na stroškovno in okoljsko učinkovitejšo električno mobilnost. V prihodnje nameravamo intenzivno vključevati v svoje razvojne projekte tudi vodik.