Trajnostne vrednote in trajnostna strategija Petrola

Trajnostne vrednote in trajnostna strategija so temelj Petrolovega poslovnega modela. S celovito ponudbo sodobnih energetsko-okoljskih rešitev skrbimo za zanesljivo, gospodarno in okolju prijazno oskrbo ter skupaj z našimi partnerji ustvarjamo nizkoogljično družbo. S svojim delovanjem vsakodnevno izkazujemo družbeno odgovornost in zavezanost trajnostnemu razvoju.

Naše vrednote so:

  • Spoštovanje: Spoštujemo sočloveka in okolje.
  • Zaupanje: S poštenostjo gradimo partnerstva.
  • Odličnost: Hočemo biti najboljši v vsem, kar delamo.
  • Ustvarjalnost: S svojimi idejami ustvarjamo napredek.
  • Srčnost: Delamo zavzeto in pogumno.

V Petrolu čutimo posebno odgovornost do svojih zaposlenih, kupcev, dobaviteljev, poslovnih partnerjev, lastnikov in družbe kot celote. Njihova pričakovanja uresničujemo z motiviranimi in podjetniško usmerjenimi zaposlenimi, upoštevamo temeljna zakonska in moralna pravila slovenske družbe in širša evropska merila ter skrbimo za varovanje okolja.

Petrolova strategija trajnostnega razvoja

Skupina Petrol je kot ena izmed osrednjih energetskih družb v Sloveniji in v državah JV Evrope prevzela aktivno vlogo pri povečevanju energetske neodvisnosti, energetske učinkovitosti in pri povečevanju deleža obnovljivih virov energije na trgih, kjer poslujemo. Dolgoročno stremimo k oblikovanju vse bolj zelenega energetskega miksa, tudi ko gre za trajnostno mobilnost.

Prehod v krožno gospodarstvo prepoznavamo kot priložnost za nove poslovne modele, večjo snovno učinkovitost in za odpiranje novih zelenih delovnih mest, seveda ob zmanjševanju okoljskega odtisa. S svojo trajnostno strategijo se zavzemamo za zmanjševanje uporabe primarnih surovin, ločevanje odpadkov na izvoru in generiranje čim čistejših frakcij ter povečevanje snovne predelave. Tam, kjer le-ta ni mogoča oziroma smiselna, pa se zavzemamo za energetsko izrabo odpadkov.

Gibalo razvoja prihodnosti so mesta, saj bo do leta 2050 v njih živelo kar 75 % globalne populacije, hkrati pa porabijo več kot 70 % celotne energije. Ne le z energetskega vidika, ampak tudi v vidika upravljanja vseh naravnih virov so mesta osrednji trajnostni fokus skupine Petrol. Naša dolgoročna strategija, kateri sledi tudi naša naložbena politika, je razvoj celostnih infrastrukturnih storitev na več področjih življenja mest za njihov prehod v trajnostna, pametna mesta. Na tej podstati temelji edinstven Petrolov poslovni koncept MUMESCo (Multy Utility, Mobility and Environmental Service Company).

Na trajnostne izzive odgovarjamo s paleto ambicioznih in razvojno usmerjenih programov.

Dolgoročno zagotavljamo optimalno energetsko rabo za končne uporabnike. Prodajamo »negawate« po modelu pogodbenega zagotavljanja energetskih prihrankov. Nudimo celovite energetske rešitve v objektih, za industrijo in za dom.

Petrol se je že uveljavil kot partner pri pametnem, energetsko učinkovitem vodenju mest in urbaniziranih naselij. Na sistemih daljinskega ogrevanja Petrol lokalnim skupnostim ponuja učinkovito upravljanje obstoječih sistemov ali izgradnjo novih energetsko učinkovitih sistemov daljinskega ogrevanja, kjer je najmanj 50 % proizvedene toplote iz obnovljivih virov (biomasa, geotermija) ali pa iz sočasne proizvodnje toplote in elektrike z visokim energetskim izkoristkom.

Strateški cilj je povečati proizvodnjo toplote za namene ogrevanja iz obnovljivih virov in v kombinaciji s kogeneracijami za dodatnih 60 GWh oziroma podvojiti obstoječ obseg.

Energetska izraba organskih odpadkov in obvladovanje vodnega kroga zaokrožujeta našo celovito ponudbo upravljanja urbanih naselij in mest. S tem našim partnerjem omogočimo izkoriščanje lastnega potenciala, s katerim dosegajo večjo stopnjo energetske neodvisnosti. Petrol bo do leta 2020 svoje preizkušene poslovne modele na področju čiščenja odpadnih vod in energetske izrabe odpadkov razširil na področje ciljnih trgov.

Na segmentu ogrevanja pospešujemo prehod končnih uporabnikov na uporabo zemeljskega plina z uvajanjem novih tehnologij, kot so kondenzacijski kotli in toplotne črpalke na plin. Na tem področju je srednjeročni cilj pospešiti prehod na uporabo zemeljskega plina kot prehodnega energenta v nizkoogljično družbo na obstoječih omrežjih. Do leta 2020 želimo distribuirati več kot 130 milijonov m3 zemeljskega plina, ki bo pretežno nadomestil uporabo kurilnega olja v kurilnicah s povprečnim izkoristkom med 60 do 70 %. Z uvedbo sodobnih tehnologij tako povečujemo energetsko učinkovitost najmanj za 15 do 20 % pri končnih uporabnikih.

Skupina Petrol strateško spodbuja plin kot pogonsko gorivo v prometu, prehod na vodikovo tehnologijo in e-mobilnost. Zavedamo se, da je razvoj mreže polnilnih mest za UNP in CNG pogoj za povečanje uporabe plina v prometu, kar bo znatno znižalo emisije trdnih delcev in CO2 odtisa v prometu. S svojimi aktivnostmi spodbujamo predelavo avtomobilov za uporabo UNP. Z razvojem dodatnih točilnih mest je naš cilj doseči 5% delež celotnega avtoparka v Sloveniji.

Elektrika postaja osrednji vir energije na vseh segmentih porabe, zato se Petrol intenzivno usmerja v proizvodnjo zelene elektrike. Strateško bo proizvodnja temeljila na izkoriščanju energetskega potenciala vetra in vode ter bo leta 2020 predstavljala tri četrtine celotne proizvodnje elektrike Petrola. Do leta 2020 je predviden obseg lastne proizvodnje preko 250 GWh in bo predstavljal približno 20 % celotne prodaje končnim uporabnikom.

Za doseganje strateških ciljev trajnostnega razvoja bo skupina Petrol v svoji organizaciji do leta 2020 zaposlovala 470 strokovnjakov s področja energetike in okolja. Za uresničitev teh ciljev bomo investirali več kot 200 mio. EUR, od tega 55 % v proizvodnjo elektrike iz OVE, 25 % za storitve učinkovite rabe energije, 8 % v naložbe, ki bodo povečevale uporabo UNP, 5 % v razvoj uporabe zemeljskega plina, 4 % v naložbe učinkovitega ogrevanja na sistemih daljinskega ogrevanja ter 3 % v naložbe okoljskih rešitev.