Družba Petrol vzpostavila prvo samooskrbno energetsko skupnost v Sloveniji

Luče so postale prva slovenska samooskrbna energetska skupnost. Zaradi projekta Compile je idilična vasica v Savinjski dolini v določenih časovnih obdobjih popolnoma energetsko samozadostna. Skupaj s partnerjema Elektrom Celje in Fakulteto za elektrotehniko Univerze v Ljubljani je družba Petrol poskrbela za tehnično integracijo omrežja, v tem trenutku pa že celostno upravlja »mikro« energetsko skupnost.

Luče so obdarjene z raznoliko naravo in zelenimi griči in do nedavnega so bile izpostavljene izzivu šibkega elektroenergetskega omrežja. Zaradi naravne razgibanosti je bila ta skupnost spodbujena k iskanju inovativnih rešitev na področju oskrbe z električno energijo. Z evropskim projektom Compile jim je v sodelovanju s partnerji to tudi uspelo. Eden izmed glavnih ciljev projekta je bil zagotoviti zanesljivost in varnost oskrbe z energijo v lokalnem energetskem sistemu. Poleg energetskih učinkov so želeli pripomoči še k povečanju zanimanja lokalne skupnosti za energetiko in varovanje okolja ter k pridobivanju energije iz obnovljivih virov.

Projekt Compile, ki je del EU-programa Obzorje 2020, se je začel izvajati novembra 2018 in bo trajal 42 mesecev. Vrednost projekta je 6,42 milijona evrov, v njem pa sodeluje 12 evropskih partnerjev in dva svetovna (Indija in Kitajska). Glavni namen projekta je zagotoviti možnosti za razogljičenje oskrbe z energijo, gradnjo energetskih skupnosti ter ustvarjanje okoljskih in socialno-ekonomskih koristi. Z vizijo vključevanja vseh deležnikov v energetski sistem in nastankom več energetskih skupnosti, ki podpirajo obstoječi centralni sistem, je projekt Compile omogočil prehod iz centraliziranega sistema v fleksibilno, a stabilno decentralizirano omrežje. To vključuje in podpira obnovljive vire energije, omogoča optimalno integracijo in nadzor vseh energetskih dejavnikov, shranjevanje energije, kot tudi elektromobilnost za pospešeno razogljičenje in prihranke energije.

Prebivalci Luč so se do nedavnega soočali s težavami in izpadi, ko govorimo o oskrbi z električno energijo. »Projekt je poleg stabilne elektroenergetske skupnosti in zanesljive oskrbe z električno energijo pripomogel še k izboljšanju medsosedskih odnosov in ekonomskega stanja lokalnega prebivalstva. Izvedli smo vrsto delavnic za člane energetske skupnosti in okoliške prebivalce, katerih namen je bilo večanje zavedanja o energetski in okoljski problematiki ter na koncu povečati energetsko učinkovitost in zmanjšati energijsko intenzivnost porabe,« je ponosno opisal vlogo Občine Luče pri projektu Compile župan občine Ciril Rosc. Omenil je tudi, da je pobudnik Energetske skupnosti Luče Rok Suhodolnik, ki je eden slovenskih pionirjev na področju obnovljivih virov energije.

Podjetja so na energetskem trgu priča velikim izzivom in spremembam. V družbi Petrol stremijo k razvoju pametnih, inovativnih rešitev po meri odjemalcev in prehodu v nizkoogljično družbo, odjemalcem pa omogočajo, da postanejo aktivni »prosumerji«, kar pomeni, da na eni strani nastopajo kot porabniki energije, na drugi strani pa kot proizvajalci. »V Petrolu vidimo velik potencial v projektih samooskrbnih, ‚pametnih‘ energetskih skupnosti. Zavedamo se globalnega izziva podnebnih sprememb, zato aktivno sledimo vsem zavezam in zahtevam za zmanjšanje ogljičnega odtisa, podnebnim sporazumom, evropski in domači zakonodaji ter smernicam. K temu prispevamo tudi s partnerskimi projekti na področju energetike, digitalizacije in okolja. Velik poudarek namenjamo razvoju lastnega znanja, tukaj mislim predvsem na našo edinstveno platformo Tango, ki jo intenzivno razvijamo in s katero soustvarjamo pametna in uporabnikom prijazna mesta ter skupnosti na trgih Jugovzhodne Evrope. Nove tehnologije namreč omogočajo doseganje posameznih ciljev drugače in učinkoviteje v smislu izpustov, dodane vrednosti na zaposlenega ter nam pomagajo sodelovati v novi realnosti, ki se vzpostavlja. Ponosni smo na projekt COMPILE, ki je plod slovenskega znanja. Tako smo razvili in integrirali ‚micro-grid controller‘ (sistem za upravljanje mikroomrežja), razvili ‚Home Energy Management System‘ (sistem za upravljanje energije doma) in našo edinstveno platformo Tango ter poskrbeli za integracijo in upravljanje transformatorske postaje in priključitev sistemske baterije. Projekt ima velik potencial za nadaljnjo replikacijo razvitih rešitev in konceptov po slovenskem podeželju, predvsem tam, kjer je distribucijsko omrežje šibko in je integracija obnovljivih virov energije trenutno nemogoča. S temi ukrepi je mogoče vključiti večji delež obnovljivih virov energije in potencialno odložiti investicijo v nadgradnjo lokalnega omrežja, ki bi bila v nasprotnem primeru nujno potrebna,« je vlogo Petrola opisal Jože Bajuk, član uprave Petrola.

Sistem v Lučah predstavlja prvo tovrstno energetsko skupnost v Sloveniji, ki lahko v celoti sama pokrije potrebe po električni energiji zgolj na osnovi proizvodnje iz OVE. O tehničnih karakteristikah prve samozadostne skupnosti za obnovljivo energijo v Lučah je govoril Gašper Artač, iz področja Upravljanje energentov in energije v Petrolu: »V okviru Energetske skupnosti Luče smo namestili 102 kW sončnih elektrarn na devetih objektih. Namestili smo sistemsko baterijo (150 kW / 333 kWh), ki je priključena na del omrežja, ki napaja 35 merilnih mest. To so po večini stanovanjske hiše, kmetije, delovna poslopja ter tudi manjše podjetje, kotlovnica na biomaso, gasilski dom, kulturni dom in pošta. Poleg tega smo namestili pet hišnih baterij (2 x 10 kW / 23,2 kWh, 10 kW / 11,6 kWh, 5 kW / 9,8 kWh in 3,5 kW / 7 kWh). Te omogočajo otočno delovanje posameznega objekta in izboljšajo napetostne razmere pri objektu, s čimer se lahko poveča proizvodnja iz sončne elektrarne, ki bi bila v nasprotnem primeru omejena. Vgradili smo javno polnilno mesto za električna vozila in prenovili transformatorsko postajo, da omogoča priklop sistemske baterije in upravljanje stikal in izvodov v transformatorski postaji prek t. i. ‚micro-grid controllerja‘. Priključitev na tehnični informacijski sistem Tango, ki omogoča nadaljnje upravljanje, analize in optimizacijo delovanja. Znotraj projekta je bil razvit t. i. ‚Home Energy Management System‘ (HEMS), ki je namenjen obdelavi merilnih podatkov iz priključenih naprav (kot so pametni števec, solarni paneli, hišna baterija, hišna električna polnilnica ter HVAC sistemi) in upravljanju teh sistemov. Na osnovi upravljanja posameznih objektov in energetske skupnosti kot celote smo za člane energetske skupnosti dosegli 5-krat višjo proizvodnjo iz sončnih elektrarn, kot je sprva omogočalo omrežje. Prav tako smo povečali zanesljivost napajanja z električno energijo

Hiter in dinamičen razvoj tehnologije nenehno generira množico novih naprav ter postavlja operaterje distribucijskega omrežja, v tem primeru Elektro Celje, pred velik izziv. Na eni strani je ključno, da električni sistem deluje čim zanesljiveje, s karseda minimalnim številom prekinitev ter je visoko razpoložljiv in seveda predvsem varen. Na drugi strani pa nove tehnologije, katerih namen je najpogosteje optimalna izraba obstoječe infrastrukture, predstavljajo dokaj veliko neznanko s stališča nepoznanega vpliva na obstoječi sistem. »Na tem mestu lahko izpostavimo izjemno pomembno vlogo pilotnih projektov, ki so v večini večdisciplinarni glede tehnologij in največkrat tudi večnacionalni. Takšen primer za distribucijsko podjetje Elektro Celje predstavljata EU-projekt Compile, ki omogoča preizkušanje najsodobnejših tehnologij na področju samooskrbe in izboljšanje zanesljivosti preskrbe z električno energijo. Boljše izkoriščanje obstoječe nizkonapetostne infrastrukture se izvaja tako s tehnologijami kot tudi s tržnimi mehanizmi, kot je na primer prožnost odjema in proizvodnje. Neprecenljivo vrednost za sistem in podjetje predstavlja predvsem prenos izkušenj in dobrih praks med posameznimi partnerji, kar mnogokrat pomaga pri reševanju zelo zahtevnih problemov. Omenjeni pristop je glede na izkušnje izjemno učinkovit in hkrati tudi ‚varen‘ pri vpeljavi novih tehnologij v distribucijska omrežja. V sklopu projekta se bo namreč preizkušalo tudi otočno delovanje nizkonapetostnega omrežja, ki je zahtevno z vseh vidikov delovanja, poleg tega pa predstavlja prvi tovrstni način delovanja v Sloveniji,« je povedal Miran Rošer, pomočnik direktorja Sektorja za obratovanje in razvoj v Elektru Celje.

Datum

2.7.2020 9:00

* * *